xromata.com


Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα χρώματα – People who dealt with colors

Αυτοί που ασχολήθηκαν με τα χρώματα


Έως τώρα αναφέρθηκαν σποραδικά κάποια ονόματα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τα χρώματα.

Αναφερθήκαμε στη βιογραφία του Isaac Newton, παρουσιάστηκε η εργασία του Otto Runge και στα comments έγινε μνεία στον Ewald Hering.

Άλλος πολύ, άλλος λίγο, κάποιοι άνθρωποι συνέβαλαν (και συμβάλλουν) με τις εργασίες τους στο συμπλήρωμα του παζλ που λέγεται «χρώμα».

Τις έρευνες, το ιστορικό και τις σκέψεις αυτών των ανθρώπων θα συγκεντρώσουμε κάτω από τη γενική κατηγορία:

«Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το χρώμα»

 

Όπως ανέφερα ήδη στο ξεκίνημα του blog, ο άνθρωπος, θεωρώντας δεδομένη την ύπαρξη των χρωμάτων, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα μαζί τους.

Μεταξύ των πρώτων ερευνητών (αν μπορούμε να αποκαλέσουμε έτσι τους ανθρώπους που τους κέντρισε η περιέργεια για την ύπαρξη των χρωμάτων) μεσολαβούν τεράστια χρονικά διαστήματα, ακόμα και αιώνων.

Πχ. Μετά τον Αριστοτέλη, που το σύγγραμμά του περί χρωμάτων, γράφτηκε το 322 π.Χ., η επόμενη γραπτή αναφορά που μας έχει κληροδοτηθεί είναι αυτή των αρχών του 13ου αιώνα (1230), του Άγγλου Robert Grosseteste, για να περάσουν άλλοι δυο αιώνες ώσπου δυο Ιταλοί, ο Leon Battista Alberti και ο Leonardo da Vinci, να ασχοληθούν με τα χρώματα.

Κάποιοι ασχολήθηκαν τους επόμενους δυο αιώνες με τα χρώματα, για να φθάσουμε στην έκδοση του 1672, του Isaac Newton «Μια νέα θεωρία περί φωτός και χρωμάτων» που υπήρξε το βασικό εναρκτήριο λάκτισμα ώστε να αρχίσει ο άνθρωπος να ασχολείται συχνότερα με τα χρώματα και να ερευνά το θέμα.

Έκτοτε, πολλές έρευνες έχουν γίνει και πολλά έχουν γραφτεί για τον θαυμάσιο χρωματικό κόσμο, όμως όλοι σχεδόν οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί καθένας με κάποια πλευρά του θέματος. Άλλος με τη φύση των χρωμάτων, άλλος με τα χρώματα στη ζωγραφική, άλλος στην ψυχολογία κλπ.

Αυτοί που ασχολήθηκαν γενικότερα με το ερώτημα «Τί είναι χρώμα;» και προσπάθησαν να αποδώσουν το λόγο ύπαρξης των χρωμάτων ήταν

ιδιαίτερα τρεις: Ο Αριστοτέλης, ο Νεύτων και ο Γκαίτε.

Μπορεί το σημαντικό έργο του δεύτερου, του Νεύτωνα, που μας απέδειξε πειραματικά τη σχέση φωτός και χρωμάτων, να μην παρουσιάζει φιλοσοφική αναζήτηση, όμως είναι γνωστά τα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα του μεγάλου επιστήμονα.

Αυτοί οι τρεις, αλλά και πολλοί από τους άλλους που ασχολήθηκαν με τα χρώματα, θα παρελάσουν ευκαιριακά από τα posts του “xromata.com”.

Όμως πρέπει να αναφερθεί πως ο πρώτος που άφησε γραπτό λόγο για τα χρώματα υπήρξε ο Πλάτων στον «Τίμαιό» του, ενώ ο Πυθαγόρας στις διδαχές του προσδιόριζε μια αρμονική σχέση μεταξύ πλανητών, μουσικής κλίμακας και χρωμάτων.

 

 

Those who dealt with colors


Up to now, have been sporadically reported some names of people who dealt with colors.

We referred to the biography of Isaac Newton, Otto Runge’s work was presented as well and comments were made to Ewald Hering.

Someone less, someone more, some people contributed (and are contributing) supplementing their work in the great puzzle called "color".

The researching, the history and the thoughts of these people will be referred under the general category:

"People who dealt with color"

As was mentioned at the beginning of this site, man, considering the existence of colors as granted, did not really deal with them.

Among the first researchers (if we can call so these people who were curious about the existence of colors), there are enormous intervals, even as many centuries.

Par example, after Aristotle, whose theory for colors was written in 322 BC, the next written report we have about colors is that of the early 13th century (1230), that one of Englishman Robert Grosseteste, with the interval of another two centuries until two Italians, Leon Battista Alberti and Leonardo da Vinci, dealt with colors.

A few people have been involved with colors in the next two centuries till the 1672’s edition of Isaac Newton’s "A New Light and Color Theory", which was the key kickback for man to begin to deal more often with colors and researching them.

Since then, many researches have been done and lots have been written about the wonderful world of colors, but almost all researchers have dealt with just one aspect of the subject. Others dealt with the nature of colors, others with colors in painting, others with color psychology, etc.

Those who dealt generally with the question "What is color?" and tried to find the reason of color existence were especially: Aristotle, Newton and Goethe.

May the important work of the second one, Newton, which has shown experimentally the relationship of light with color, does not show a philosophical search, but the philosophical interests of the great scientist are known.

These three, but also many of the other people involved with colors, will occasionally partake in posts of "xromata.com" site.

However, it should be noted that Plato was the first to leave a written discourse on colors in his "Timaeus", while Pythagoras in his teachings defined an harmonious relationship between planets, musical scale and colors.

 

 


is | Topic: Αυτοί που ασχολήθηκαν με το χρώμα | Tags: , , , , ,

6 Comments, Comment or Ping

 1. admin

  2

  Nana Stergiopoulos: Θα πρέπει να αναφερθεί και Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ, της Αλίκης Μπέιλυ. Ένα βιβλίο δύσκολο που όμως ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο των χρωμάτων και της “σημασίας” τους.
  13-5-2017

  13 Jun
 2. admin

  3

  Nick Chalas: Πολύ ενδιαφέρον το πως πριν 2500 χρονια οι αρχαίοι Έλληνες μπορεσαν να συσχετίσουν την πηγή χρωμάτων με αλλα φυσικά φαινόμενα όπως τα ηχητικά κύματα (μουσική).
  13-5-2017

  13 Jun
 3. admin

  4

  Panos Karayiannis: Έχεις δίκιο Nick! Αυτά όλα θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα…..
  13-5-2017

  13 Jun
 4. admin

  5

  Panos Karayiannis: Νομίζω Νανά ότι Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ έχει να κάνει περισσότερο με την ψυχολογία και τα ενεργειακά κέντρα και όχι τόσο με το ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑ. Ίσως να κάνω λάθος γιατί, ομολογώ, δεν έχω διαβάσει την πραγματεία παρά μόνο σχόλια και αναφορές περί αυτής.
  14-5-2017

  13 Jun
 5. admin

  6

  Nana Stergiopoulos: Η Πραγματεία τα περιλαμβάνει όλα και είναι ένα δύσκολο βιβλίο. Μιλάει για τα “ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ & τα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, εξηγώντας πως το κάθε χρώμα περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα αλλά το ίδιο δεσπόζει…..κ.α.
  14-5-2017

  13 Jun

Reply to “Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα χρώματα – People who dealt with colors”