xromata.com


Ίρις και Κουνταλίνι – Iris and Kundalini

Η θεά Ίρις πετά (ταξιδεύει) ακόμα πιο ανατολικά


Μετά το ταξίδι στην Αίγυπτο, που αναφέραμε στο προηγούμενο post, η θεά Ίρις συνεχίζει την πτήση της ακόμα πιο ανατολικά, προς τις Ινδίες, όπου εισβάλλει στη γιόγκα. Έτσι, εκτός από την εγκατάστασή της και γειτνίασή της με την Κόρη, πάνω σε ένα αισθητήριο όργανο του ανθρώπου, το μάτι, η πολύχρωμη θεά ταξιδεύοντας ανατολικότερα, εγκαθίσταται και  στο εσωτερικό του ανθρώπου, στα ενεργειακά κέντρα του, τα τσάκρας και πιο συγκεκριμένα, κατά την Sahaja Yoga, ταυτίζεται με την Κουνταλίνι.

Αντιγράφω λοιπόν (και μεταφράζω) όσα αναφέρονται από την Sahaja Yoga, σχετικά με την Ίριδα:

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η θεά Ίρις είναι η αγγελιοφόρος των ελληνικών θεών και η προσωποποίηση του ουράνιου τόξου.

 Όπως και η Κουνταλίνι, αυτή είναι μια γέφυρα που συνδέει τον ανθρώπινο κόσμο με το θείο. Στην παράδοση γιόγκα λέγεται ότι η ένωση με τον Θείο Εαυτό δεν είναι εφικτή χωρίς την ανάβαση της ενέργειας Κουνταλίνι από το ιερό οστούν στη βάση της σπονδυλικής στήλης.
Η Ίρις σχετίζεται ιδιαίτερα με την υπέρτατη θεά Ήρα, την σύζυγο του Δία.

Ο Καλλίμαχος απεικονίζει την Ίριδα να κοιμάται κάτω από το θρόνο της Ήρας*.

 Ο θρόνος της θεάς είναι η Κουνταλίνι (που ονομάζεται Merkabah στα εβραϊκά).»
*[Ήρα = Αήρ, αντιστοιχεί στην ψυχή]


«Σύζυγός της  Ίριδας ήταν ο Ζέφυρος, ο δυτικός άνεμος, η απαλότερη και πιο ευπρόσδεκτη μορφή των ανέμων.
Όταν η Κουνταλίνι ξυπνήσει και αρχίσει να ανέρχεται μέσα στο λεπτό σύστημα του σώματος, βιώνεται ως μια απαλή δροσερή αύρα.
Χαρακτηριστικά σύμβολα της Ίριδας είναι το κηρύκειο και το αγγείο του νερού με το οποίο έφερνε το νερό της Στυγός. Το κηρύκειο είναι ένα σύμβολο του λεπτού συστήματος επί του οποίου η Κουνταλίνι ανελίσσεται. Αποτελείται από ένα κεντρικό στέλεχος (το Sushumna Nadi της Γιόγκα) επί του οποίου περιπλέκονται δυο δίδυμα φίδια (Ida και Pingala Nadis). Η Κουνταλίνι περιγράφεται σαν ένα ενεργειακό φίδι, μια φιδοειδής μορφή ενέργειας. Τόσο το κηρύκειο όσο και η Κουνταλίνι σχετίζονται με την ίαση. Το αγγείο (ινδική Kumbha) συμβολίζει την ίδια την Κουνταλίνι.»

 

 

Κάθε ένα από τα 7 τσάκρας έχει το χρώμα του, αρχίζοντας από το κατώτερο κόκκινο τσάκρας της βάσης (Muladhara), ακολουθώντας κατά σειρά τα χρώματα της Ίριδας. Όταν αφυπνίζεται η Κουνταλίνι αρχίζει την σταδιακή περιστροφική ανέλιξη, ανερχόμενη από τσάκρας σε τσάκρας με στόχο να φθάσει και να ενεργοποιήσει έως και το ανώτερο αυτών (Sahasrara, crown chakra).

Πετυχαίνοντας τον σκοπό της, ενεργοποιεί όλα τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου περιστρεφόμενη γύρω από τις αντίστοιχες χρωματικές – ενεργειακές ακτινοβολίες τους, που συμπίπτουν με τα χρώματα της Ίριδας.
Άρα, λοιπόν, η ταύτιση της θεάς του Ουράνιου τόξου με την Κουνταλίνι, κατά την
Sahaja Yoga,δεν είναι αυθαίρετη.

 

Translated into English

Goddess Iris flies (travel) further to EastAfter her trip to Egypt, mentioned in the previous post, goddess Iris continues her flight further towards east, to India, where she invades yoga. Thus, in addition to her setting and proximity to Kori (Persefhone, eye’s pupil) , on a sensory organ of human, the eye, the colorful goddess traveling east, gets installed inside human’s body, in the energy centers, the chakras and more specifically by Sahaja Yoga, she is identical with Kundalini.
So I quote what is indicated by Sahaja Yoga about Iris:
"Goddess Iris is the messenger of Greek gods and the personification of the rainbow.

 
Like Kundalini she is a bridge that connects the human world with the divine. In the tradition of yoga is said that the union with the Divine Self is not possible without the ascent of the Kundalini energy from the sacrum at the base of the spine.
Iris relates closely to the supreme goddess Hera, the wife of Zeus.
Callimachus portrays Iris to sleep beneath the throne of Hera *.
 The throne of the Goddess is Kundalini itself (called Merkabah in Hebrew). "
* [Hera = Aer (air), represents the soul]
"Husband of Iris was wind Zephyr, the west wind, the  smoother and more welcome form of winds. When Kundalini is awakened and began to rise within the subtle body system, is experienced as a gentle cool breeze.
Symbols of Iris are the caduceus and a pot where she brought the water of Styx. The caduceus is the symbol of the fine inner body system on which Kundalini ascents. It consists of a central stem (the Sushumna Nadi Yoga) entwined by twin serpents (Ida and Pingala Nadis). The Kundalini energy is described as a snake, a coiling serpent energy form. Both the caduceus and the Kundalini are related to healing. The vase (Indian Kumbha) symbolizes Kundalini itself. "
Each of the 7 chakras have a color, starting from the lower red base chakra (Muladhara), following in order of the rainbow. When Kundalini awakens begins the rotational advancement, ascending from chakra to chakra in order to reach and activate the top one (Sahasrara, crown chakra).
Achieving the goal activates all human energy centers rotating around the respective color – radiation energy, which coincide with the colors of the iris.
So, therefore, the identity of the goddess of the rainbow with Kundalini, in Sahaja Yoga, it is not arbitrary.

 

 


is | Topic: Ίρις και τα χρώματά της, Μύθοι και χρώματα, τσάκρας | Tags: , , , , , , , , , ,

9 Comments, Comment or Ping

 1. ROULA

  1

  Πάνω καλησπέρα
  παρακολουθώ την ιστοσελίδα σου με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τη γέννησή της καθώς νιώθω μια ιδιαίτερη έλξη στο θέμα των χρωμάτων. Έτσι μπορώ να πω πως βρήκα “μια άκρη ενός νήματος” που οδηγεί και με εμπλούτίζει πνευματικά και πολύ περισσότερο ψυχικά. Ανάμεσα σε άλλα διερωτώμαι αν γνωρίζεις πότε εμφανίστηκαν τα χρώματα στη δημιουργία (στην εκδηλωμένη δημιουργία), είναι σύμφυτα με το χώρο και το χρόνο? (μήπως με το βιβλικό “και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φως, και έγεινε φως”)

  Roula, 01/02/2010

  31 Jan
 2. admin

  2

  Καλωσόρισες ROULA και στον χώρο των comments. Σ’ ευχαριστούμε για τα ωραία ενθαρρυντικά λόγια σου.
  Πότε εμφανίστηκαν τα χρώματα στην εκδηλωμένη δημιουργία;;;
  Πολύ σπουδαίο ερώτημα! …και δύσκολο, θα συμπλήρωνα.
  Κατ’ αρχήν τί εννοείς λέγοντας “εμφανίστηκαν”; Εννοείς πότε δημιουργήθηκαν ή πότε και πώς έγιναν αντιληπτά;
  Καλά κάνεις και διαχωρίζεις την εκδηλωμένη δημιουργία από την προ αυτής ανεκδήλωτη. Εκεί σαφώς και προϋπήρχαν σαν ιδέες, όπως τα ΠΑΝΤΑ.
  Τώρα ως προς την δημιουργία τους… Διδασκαλίες λένε ότι εμφανίστηκαν (μαζί με τους ήχους) πολύ κοντά στην αρχική στιγμή της Δημιουργίας, λίγο μετά την έναρξη του όλου έργου. Όμως αυτές οι αρχικές στιγμές της Δημιουργίας είναι χρονικά τόσο συμπυκνωμένες που συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο χωροχρονικό εκρηκτικό σημείο απ΄όπου ξετυλίγονται τα πάντα.
  Έρχεται η επιστήμη συνεπίκουρος με τη θεωρία του Big Bang και αναλύει τη στιγμή αυτή χρονικά σε χιλιετίες και δηλώνει πως τα ηχοχρώματα απελευθερώθηκαν (πρόσεξε: απελαυθερώθηκαν και όχι δημιουργήθηκαν) σε κλάσματα δευτερολέπτου μετά την αρχική στιγμή (μονάδα Πλανκ), ενώ το φως απελευθερώθηκε 300 000 χρόνια μετά!
  Αυτά, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε εγκλωβισμένοι στον χωροχρόνο μας και αντιλαμβανόμαστε τα πάντα μέσα στα μέτρα του.
  Για μένα, όλο αυτό το διάστημα της μεγάλης έκρηξης, από την αρχική στιγμή έως και 300 000 έτη μετά, είναι ένα στιγμιαίο πακέτο που θρησκευτικά εκφράζεται στο: είπεν ο Λόγος (αριθμητικός λόγος = νοητική αντίληψη), Γεννηθήτω Φως και έγινε Φως (αισθητική -δια των αισθήσεων- αντίληψη). Εδώ, προς το τέλους του “πακέτου” αυτού, αντικατοπτριστικά αρχίζει η αισθητική αντίληψη φωτός και χρωμάτων.
  Τελικά, για ποια χρώματα μιλάμε; Για όλα ή για αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε ή να υποψιαστούμε στον χωροχρόνο μας; Αυτά βεβαίως και είναι σύμφυτα με τον χώρο και τον χρόνο που αντιλαμβανόμαστε!
  Πιθανώς ROULA δεν σε κάλυψα τελείως με την απάντηση και τις απόψεις μου. Θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο για να τις αναλύσω. Οπότε περιμένω και άλλα ερωτήματα επί του θέματος, όπως και τις απόψεις τόσο τις δικές σου, όσο και άλλων φίλων.
  Πάνος
  07-02-10

  31 Jan
 3. Roula

  3

  Πάνο καλησπέρα,
  σε ευχαριστώ για την κατατοπιστικότατη επεξήγησή σου.
  Νομίζω ότι η απορία μου σχετικά με τη “εμφάνιση” των χρωμάτων έχει να κάνει με τη εμφάνιση των χρωμάτων στη δημιουργία και πιστεύω ότι έλαβα την απάντηση που ήθελα.
  (σε αυτό συνέβαλε και ο παράγων “χρόνος” τον οποίο προσωπικά θεωρώ αναγκαίο για να κατανοήσω και να συλλάβω έννοιες που βρίσκονται εκτός του πεδίου αντίληψής μου, έννοιες ας πούμε υπερβατικές)
  Θα ήθελα εαν είναι δυνατόν να υπαρξει μία επεξήγηση στο σημείο που αναφέρεις ότι τα ηχοχρώματα απευλευθερώθηκαν και όχι δημιουργήθηκαν, δηλαδή υπήρχαν “κάπου” εν δυνάμει, σαν αρχέτυπο ή εννοείς κάτι άλλο ;

  Roula 14-03-2010

  31 Jan
 4. admin

  4

  Θα προσπαθήσω Roula να δώσω την επεξήγηση που ζητάς, κάτι που δεν είναι, όπως καταλαβαίνεις και τόσο εύκολο. Πριν προχωρήσω θυμίζω το ζητούμενο: Μία επεξήγηση στο σημείο που ανέφερα ότι τα ηχοχρώματα απευλευθερώθηκαν (και “όχι” δημιουργήθηκαν), δηλαδή υπήρχαν “κάπου” εν δυνάμει, σαν αρχέτυπο; Για να γίνω κάπως κατανοητός, αναγκάζομαι να ξεκινήσω με το “δημιουργικό” μύθο της Ευρυνόμης.
  “Εν αρχή το Χάος. Μέσα από το Χάος α ν α δ ύ θ η κ ε η Ευρυνόμη (αυτή που ευρέως νέμει, απονέμει, νομεί, διοικεί…) και για να σταθεί δημιούργησε το πρωταρχικό υγρό, τον Ωκεανό. Άρχισε να περιδινίζεται πάνω από αυτό, ώσπου δημιουργήθηκε γύρω της ένα ρεύμα αέρα. Το πήρε αμέσως στα χέρια της και έφτιαξε ένα μεγάλο φίδι τον Οφίωνα. Ο Οφίων πόθησε την Ευρυνόμη και τυλίχτηκε στο κορμί της σμίγοντας μαζί της ερωτικά. Γονιμοποιημένη η Ευρυνόμη, παίρνοντας μορφή περιστεράς, πέταξε για μεγάλο διάστημα πάνω από τον Ωκεανό, ώσπου ήλθε η στιγμή να γεννήσει το αυγό του Σύμπαντος. Τότε πρόσταξε τον Οφίωνα να κουλουριαστεί 7 φορές γύρω από το αυγό, το οποίο άνοιξε στα δυο και βγήκαν από μέσα τα παιδιά της Ευρυνόμης, δηλαδή όλα τα συμπαντικά στοιχεία”.
  Αυτά σχετικά με το μύθο αυτό της δημιουργίας.
  Προσωπικά πιστεύω στην Θεϊκή Τριάδα που αποτελείται από τον Ανεκδήλωτο Θεό και στο άλλο άκρο την “αντανάκλασή” του, δηλαδή τον Εκδηλωμένο (ή Δημιουργό) Θεό, από τον οποίο ξεκινά η (εκδηλωμένη) δημιουργία. Ανάμεσα στα δυο σκέλη της Θεϊκής αυτής Δυάδας, είναι ο τρίτος όρος, ο ΕΚΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ Θεός! Αυτός που εκδηλώνεται ενώ η ολοκλήρωση της εκδήλωσής Του δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα είναι και Ανεκδήλωτος και Εκδηλωμένος. Μέσα σ’ αυτόν τον Εκδηλούμενο Θεό (κατ΄εμέ) σχηματίζεται το Χάος, δηλαδή τα Αρχέτυπα (τα οποία πηγάζουν από τον Ανεκδήλωτο) και μέσα σ’ Αυτόν αναδύεται (δεν δημιουργείται) η Ευρυνόμη, γιατί όλα τα δημιουργήματα δημιουργούνται από τα συμπαντικά στοιχεία που βγήκαν από το αυγό της Ευρυνόμης, το οποίο η ίδια γέννησε και τοποθέτησε στις απαρχές της Δημιουργίας.
  Κάπου εκεί, λοιπόν, κατ’ εμέ, σχηματίστηκαν τα αρχέτυπα των ηχοχρωμάτων, τα οποία ξεχύθηκαν από τον διαχωρισμό του αυγού, μαζί με άλλα στοιχεία, στη δημιουργία.
  Περιμένω να μου απαντήσεις αν κατάφερα να βοηθήσω τις σκέψεις σου (ξετυλίγοντας τις δικές μου) ή αν σε μπέρδεψα περισσότερο!
  Πάνος
  18-03-10

  31 Jan
 5. Roula

  5

  Πάνο καλησπέρα,
  σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση που μου έδωσες μέσα από τον υπέροχο μύθο της Ευρυνόμης. Συνδιάζοντας το μύθο αυτό με άλλους μύθους και θεωρίες που γνωρίζω πήρα τις απαντήσεις στους προβληματισμούς μου. Υπάρχει βέβαια μία δυσκολία στο να κατανοήσει κανείς αυτές τις θεωρίες όμως ο μύθος αυτός όπως και κάθε μύθος μπορεί να δόσει μία μικρή εικόνα σε θέματα που η ανθρώπινη φαντασία δυσκολεύεται να συλλάβει.
  Πολύ ενδιαφέρον είχε και ο μύθος για τη γέννηση του Απόλλωνα του θεού του φωτός.
  Θα περάσω σε κάποιο πιό πρακτικό θέμα. Διάβασα σε σχόλιο σου ότι ακόμα και οι χρωματικές προτιμίσεις μας μπορεί να μην είναι και τόσο προσωπικές αλλά να είναι επίκτητο σε εμάς στοιχείο. Για άλλη μια φορά καλούμαστε λοιπόν να γνωρίσουμε τι είναι μέσα μας δικό μας και τι όχι, τι είναι δηλαδή “ξένο” προς την ιδιαίτερη φύση μας και να το πετάξουμε.

  Roula
  28-03-2010

  31 Jan
 6. admin

  6

  Αυτό το κάλεσμα Roula, -το να γνωρίσουμε τι είναι μέσα μας δικό μας και τι όχι, τι είναι δηλαδή “ξένο” προς την ιδιαίτερη φύση μας και να το πετάξουμε-, είναι επιτακτικό στις χρωματικές προτιμήσεις μας, γιατί η εξακρίβωση των πραγματικών δικών μας χρωματικών επιλογών και το “πέταγμα” των επίκτητων, μας κάνει να δούμε καθαρότερα τον εαυτό μας, το ποιοι πραγματικά είμαστε.
  Σημειωτέον δε, ότι οι επίκτητες χρωματικές προτιμήσεις που μας προξενούν μια πλαστή διαμόρφωση, δρουν “ύπουλα”, δηλαδή δεν γίνονται αντιληπτές, γιατί η δράση τους είναι ανεπαίσθητη και επί πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν άγνοια του τί συμβαίνει στον κόσμο των χρωμάτων.. ο οποίος έχει μεγάλη επίδραση στην ψυχολογία μας.
  Πώς αποκτούμε “επίκτητες” χρωματικές σχέσεις; Απλούστατα! Γεννιόμαστε μέσα σε μια οικογένεια, που καλώς – κακώς έχει διαμορφώσει τις δικές της και μας τις κληροδοτεί. Εμείς τις εκλαμβάνουμε σαν δεδομένες ή αντιδρούμε αρνητικά σε αυτές.
  Θυμάμαι τις μάχες που έδωσα στην πρώιμη εφηβεία μου, όταν φόρεσα τα πρώτα μακριά μου παντελόνια, για να αποκτήσω ένα μαύρο μακρύ παντελόνι. Η μητέρα μου ανένδοτη, πρώτον γιατί είχε μια αντιπάθεια στα μαύρα ρούχα και δεύτερον, που ακούστηκε (ιδιαίτερα εκείνη την εποχή) παιδί πράγμα να φορά μαύρα!!
  Επίσης η οικογένεια ή το περιβάλλον μας κληροδοτούν και κάποιο θρήσκευμα το οποίο έχει τα δικά του χρωματικά σύμβολα. Πχ. το Ισλάμ έχει σαν ιερό χρώμα το πράσινο (εξ ου και η “πράσινη ημισέληνος” που έχει καθιερωθεί στις ισλαμικές χώρες έναντι του δυτικού “ερυθρού σταυρού”) και το κόκκινο σαν το χρώμα της θυσίας υπέρ της πίστης.
  Πέρα από τη θρησκεία, ανήκουμε και σε κάποιο έθνος, χώρα, που έχει το δικό του χρωματικό λάβαρο, τη σημαία του, κάτω από την οποία εντασσόμαστε.
  Μετά έρχονται οι πολιτικές μας προτιμήσεις και ανάλογα με τον κομματικό φανατισμό μας εμποτίζουμε τον εαυτό μας με το χρώμα της κομματικής μας παράταξης. Το ίδιο, και σε ορισμένους (βλέπε “χούλιγκανς”) πολύ φανατικά, συμβαίνει με τις “αθλητικές” προτιμήσεις μας.
  Μπορείς να φανταστείς ένα κομμουνιστή ή έναν οπαδό του Ολυμπιακού (γαύρο) να απαρνείται το κόκκινο χρώμα; Ή αντιθέτως έναν ακροδεξιό ή φανατικό Παναθηναϊκό (βάζελο) να μην ανατριχιάζουν στη θέα του κόκκινου;
  Καταλαβαίνεις λοιπόν Roula πόσο εύκολα εμβαπτιζόμαστε σε λάθος χρωματικές προτιμήσεις, άσχετες συνήθως με την “πραγματικότητά” μας και το χειρότερο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε!
  Περιμένω σχόλια, ερωτήματα κλπ. επί του θέματος, τόσο από εσένα όσο και από άλλους φίλους.
  Πάνος
  31-03-10

  31 Jan
 7. Nick Chalas

  8

  Well done Pano,
  I enjoy reading about the connection between Mythology, Creation, Science fiction and I make further connections based on the the latest scientific theories about evolution. This applies to both the comments from other readers and participants as well as the Admin responses.
  Keep up the good work and interesting writing.

  31 Jan
 8. admin

  9

  Nana Stergiopoulos: Πάνο μου, το δημοσίευσα στην κλειστή μου ομάδα ΜΙΚΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ! Εξαιρετικός παραλληλισμός.
  20-10-2017

  31 Jan

Reply to “Ίρις και Κουνταλίνι – Iris and Kundalini”