xromata.com


Μάτια, πύλες κόσμων (43 α) [χρωματικές συνομιλιες] – Eyes, gates of worlds (43 a)

 

Χρωματικές Συνομιλίες  (43α) 

Μάτια! Οι πύλες ενός φανταστικού, φαντασμαγορικού κόσμου!

 

 

 

Μιλήσαμε για μάτια όμορφα, για μάτια με διαφορετικά χρώματα, για το εσωτερικό αυτών των ωραίων ματιών και τις λειτουργίες που μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το φως και τα χρώματα.

Τα μάτια μας είναι πύλες. Πύλες που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ δυο διαφορετικών μακρινών κόσμων. Κάτι σαν star gates. Οι φίλοι της επιστημονικής φαντασίας (αλλά και της προηγμένης επιστημονικής τεχνολογίας) γνωρίζετε καλά τη θεωρία της ύπαρξης των περίφημων «σκουληκοτρύπων», των star gates, (τις αστρόπορτες, όπως θα τις έλεγα σε ελεύθερη μετάφραση), τις διαστημικές πύλες που επιτρέπουν τη στιγμιαία μετάβαση από ένα σημείο του σύμπαντος σε άλλο.

Τέτοιες είναι και οι κόρες των ματιών μας, που επιτρέπουν την μετάβαση του ψυχισμού μας προς τα έξω, ενώ ταυτόχρονα μας φέρνουν σε οπτική επαφή με τον εξωτερικό μας κόσμο, επιτρέποντάς μας να βρισκόμαστε σε αυτόν και να ζούμε στην πραγματικότητά του. Έτσι, μεταπηδάμε από το άϋλο εσωτερικό μας σύμπαν στο υλικό εξωτερικό και φέρνουμε σε επαφή τους δυο κόσμους.

Με αυτό το οπτικό όργανο μεταφράζουμε κάποιες δονήσεις σε χρώματα, τα χρώματα τα οποία ουσιαστικά υπάρχουν μόνο στον εγκέφαλό μας. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Βλέπουμε άραγε όλοι μας επακριβώς τα ίδια χρώματα; Κατά συνθήκη ΝΑΙ! Αφού έχουμε ορίσει την τάδε συχνότητα του ορατού φωτός σαν μπλε και την δείνα σαν κόκκινο, έχουμε κοινό παρονομαστή και η τάδε συχνότητα για όλους είναι μπλε και η δείνα για όλους είναι κόκκινη. Για όλους ο ουρανός είναι γαλανός και για όλους το αίμα κόκκινο. Όμως βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα όταν αναφερόμαστε στο κόκκινο; Κανείς δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει!

Αυτό που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε είναι η έλλειψη αντίληψης κάποιων χρωματικών συχνοτήτων από κάποιους συνανθρώπους μας, των οποίων η κατασκευή είναι ελαττωματική ως προς την χρωματική αντίληψη. Αυτοί στερούνται κάποιων κωνίων, που ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, οπότε βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά χρωματισμένα, ως προς την κοινώς αποδεκτή χρωματική συνθήκη των περισσοτέρων, που έχουμε κανονική όραση.

 

 

 

 

 

Eyes! Gates to a fantastic, fabulous world!


We have talked about beautiful eyes, for eyes with different colors, for the inner part of those beautiful eyes and for their functions that make us perceive light and color.
Our eyes are portals, gateways that allow communication between two different distant worlds. Something like star gate. Fans of science fiction (and advanced scientific technology) you know the theory of existence of the famous "wormholes," the star gates, the space gates that allow instantaneous transition from one point of the universe to another.
Such are the pupils of our eyes, allowing the passage out of our psyche, while bringing within us the sight of the outer world, allowing us to find ourselves there and live in its reality. So, we cross through them from our intangible inner universe to the material abroad and bring together the two worlds.
With this optical instrument we decode some vibrations in colors, colors that actually exist only in our brain. So the question arises. Do we see all of us exactly the same colors? By convention YES! Once we have defined a particular type of frequency of visible light as blue or red, as such and such, we have a common denominator and such frequency is blue to all and such for all is red. For all of us sky is blue and for all blood is red. But do we all see the same thing when talking about red? Nobody can tell!
What we can assure is the lack of receipting of some color frequencies by some fellow human beings, whose construction is defective in the color perception. They are deprived of some cones, responding to a particular color, so they see things differently colored than the commonly accepted color condition of most humans having normal vision.


is | Topic: λειτουργίες όρασης χρωμάτων, Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

One Comment, Comment or Ping

 1. Nick Chalas

  1

  I was thinking of whether different individuals's sensory organs perceive the same colour in a different way or shade.

  After reading the article it seems that this is unlikely, as I understand it, since all humans have almost identical DNA with minor variations in our genetic structure, in particular our sensory organs.  A little comeplex and thought provoking.
  19-09-18

  26 Sep

Reply to “Μάτια, πύλες κόσμων (43 α) [χρωματικές συνομιλιες] – Eyes, gates of worlds (43 a)”