xromata.com


Από το ηφαίστειο στον Αριστοτέλη – From volcanoes to Aristotle

 

 Η Κόκκινη Μάνα Γη

 

 

Από τα ηφαίστεια στον Αριστοτέλη 

 

Φαίνεται πως η Μεγάλη Μητέρα, η μαμά Γη, παρακολουθεί τoxromata.com  και βλέποντας ότι μπήκαμε πλέον σε αναφορές για το κόκκινο χρώμα, θέλησε να μας δηλώσει, με τον δικό της τρόπο, τη δική της σχέση με το κόκκινο, θέτοντας σε λειτουργία ένα από τα ηφαίστειά της, το  Eyjafjallajökli (εϊγιαφγιαλεγιεόκλι, ή κάπως έτσι -όνομα που το ’χει κι’ αυτό το ηφαίστειο-) της Ισλανδίας, για να μας θυμίσει ότι και ο δικός της εσωτερικός ενεργειακός χυλός είναι κόκκινος, όπως είναι κόκκινος και ο ενεργειακός χυλός του ζωικού βασιλείου που κουβαλά στη ράχη της, το αίμα.

 

Μόνο που το «αίμα» της μαμάς Γης είναι πύρινο. Φωτιά, μάγμα, λάβα…

 

 

Το αξιοθαύμαστο, -ως προς τα χρώματα-, είναι ότι προηγούνται της εμφάνισης του κόκκινου αυτού χρώματος που ξεπηδά από τα σπλάχνα της γης, άσπροι και μαύροι καπνοί, όπως συμβαίνει και με την εννοιολογική σειρά αντίληψης των χρωμάτων, όπου το πρώτο χρώμα, το κόκκινο, εμφανίζεται πάντα μετά την αντίληψη της σχέσης άσπρο – μαύρο (φως – σκοτάδι).

 

 

 

Παραθέτουμε τρεις φωτογραφίες από την έκρηξη του ηφαιστείου. Προσέξτε, ιδιαίτερα στην τρίτη τα πύρινα χρώματα που ξεκινούν από το άσπρο του φωτός, κιτρινίζουν για να φθάσουν στο κόκκινο και καταλήγουν στο μαύρο του καπνού.

 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι η σειρά που παρουσιάζει τα χρώματα ο Αριστοτέλης.

Με λίγα λόγια, κατά την Αριστοτέλειο άποψη, τα απλά χρώματα δεν είναι παρά η διαβάθμιση του φωτός προς το σκότος, η οποία κυμαίνεται από το λευκό στα ενδιάμεσα ξανθόν  και πυρ και καταλήγει στο μέλαν.

Η Αριστοτέλεια αυτή άποψη για την διαβάθμιση «φως – άσπρο – κίτρινο – κόκκινο – μαύρο – σκοτάδι» έχει οπαδούς έως και σήμερα μεταξύ των οποίων και ο Rene Lucien Rousseau, που έγραψε πριν κάποιες δεκαετίες το βιβλίο «Η γλώσσα των χρωμάτων» όπου αναφέρει πως το κίτρινο είναι μια ανοιχτότερη απόχρωση του κόκκινου το οποίο σκουραίνοντας γίνεται μαύρο.

 

Για τον Αριστοτέλη και τα «Περί χρωμάτων» του θα τα πούμε αναλυτικότερα προσεχώς.

 

[Απευθυνόμενος στους οπαδούς της θεωρίας της Γαίας, δηλαδή αυτών που πιστεύουν ότι ο πλανήτης μας, όπως και όλοι οι άλλοι, είναι ένα ζωντανό Ον, επισημαίνω ότι η Μάνα Γη αγαπάει τα παιδιά της και μας προειδοποιεί όσο πιο ήπια μπορεί (με εκτόνωση της οργής της σε απόμερα σημεία, χωρίς πολλές καταστροφές) πως πρέπει να σεβαστούμε την φιλοξενία της και να πάψουμε να λειτουργούμε σαν επιβλαβή μικρόβια επάνω της, διαφορετικά μάλλον θα φροντίσει να αναπτύξει το ανοσοποιητικό της σύστημα για να επουλώσει τις πληγές της, πληγές σωματικές και ψυχικές (ναι, και αυτές) που της προκαλούμε συνεχώς.]

 

 

Red mother earth

From volcanoes to Aristotle


Apparently, the Great Mother, mother Earth, is a fan of "xromata.com" and seeing that now we got reports about red color, wanted to tell us, in her own way, her own relationship with  red, putting in action one of her volcanoes, the Eyjafjallajökli (eigiafgialegieokli, or something sounds like that, oh, what a name) of Iceland, to remind us that the internal energy porridge of her is red, like the energy mash of the animal kingdom that carries on her back, blood!
But the "blood" of our mother Earth is igneous.
Fire, magma, lava … The remarkable, in-colors-is that precede the onset of a red color that rises from the bowels of the earth, white and black smokes, as does the conceptual range of color vision in which the first color, red, always appear after the perception of the relationship black – white (light – dark).


Here are three photos of the eruption. Be careful, especially looking at the third one’s fiery colors ranging from white to yellow to get to red, ending up in black smoke.

This is the order of colors by Aristotle.
In short, according to Aristotle’s view, simple colors are only the classification of light to darkness, ranging from white to intermediate blonde (yellow) to red fire ending up to black.
This Aristotelian view of color graduation "light – white – yellow – red – black – dark" has followers up to date including Rene Lucien Rousseau, who wrote some decades ago the book "The Language of Color" which states that yellow is a lighter shade of red which darkening becomes black.
 
For Aristotle and his "About Color" theory will write in more detail shortly.
 
[Addressing to supporters of the Gaia theory, namely those that believe that our planet, like everyone else, is a living being, note that Mother Earth loves her children and warns us as softer may be (defusing her anger in isolated areas, without much damage) that we must respect her hospitality and to stop operating as harmful germs on her, otherwise she will probably seek to develop her immune system to heal the wounds, physical and psychological wounds (yes and these as well) that we cause her all the time.]

 

 


is | Topic: κόκκινο | Tags: , , , , , , , , , , ,

3 Comments, Comment or Ping

 1. admin

  1

  George Kyriakopoulos: Πάνο μου, οι αναρτήσεις σου είναι καταπληκτικές και οι γνώσεις που δίνεις, ανεκτίμητες.
  20-12-2017

  10 May
 2. admin

  2

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ: Πύρινο το ”αίμα” της Γης, που αν θυμάμαι καλά, έχει ως κύριο συστατικό του πυρήνα της το σίδηρο (που φλέγεται), την ώρα που κύριο συστατικό της αιμοσφαιρίνης του αίματος είναι και πάλι ο σίδηρος, σύμβολο του Άρη, η φωτιά των παθών και του πολέμου! Επίσης, στο σκάκι στην προϋπάρχουσα βάση του εναλλάσσονται το άσπρο και το μαύρο και πάνω της μαίνεται ένας πόλεμος! Τέλος, αν δεν κάνω λάθος, στο αλχημικό έργο έχουμε την αυτή σειρά των χρωμάτων (κατά Αριστοτέλη), με την αντίστροφη όμως φορά!!!!!!
  20-12-2017

  10 May
 3. admin

  3

  Panos Karayiannis: Μιχ’άλη, θυμάσαι καλά! Εντόπισες ορθώς την σιδηρική σχέση μεταξύ μάνας Γης και των παιδιών της που ανήκουν στο ζωικό βασίλειο, όπου και ο άνθρωπος….
  29-12-2017

  10 May

Reply to “Από το ηφαίστειο στον Αριστοτέλη – From volcanoes to Aristotle”