xromata.com


Μαξ Λουσερ – Max Lüscher

 

 

 

Αυτοί που ασχολήθηκαν με τα χρώματα

 

  Μαξ Λούσερ

 

  Πέρα από τα χρώματα η ιστοσελίδα αυτή, σαν φυσικό επόμενο, αναφέρεται και σε αυτούς που ασχολήθηκαν με τα χρώματα.

Ήδη έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στους Νεύτωνα (παρουσιάζοντας την βιογραφία του σε συνέχειες, κάπως χιουμοριστικά), Ντάλτον, Ισιχάρα, Όττο Ρούγκε και ακραιφνώς στους Αριστοτέλη, Γκαίτε…

Σειρά έχει τώρα ο Μαξ Λούσερ (Max Lüscher), ο «πατέρας» του «χρωμο τεστ», τιμής ένεκεν, αφού πια πατήσαμε στα πεδία της ψυχολογίας των χρωμάτων.

 

 

Ο Max Lüscher γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1923 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Είναι ψυχοθεραπευτής και έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ανακάλυψη και χρήση του χρωμο τεστ, μιας μεθόδου βασισμένης στην επιλογή την χρωμάτων για την ανάλυση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου.

Αποφοίτησε αριστούχος από το πανεπιστήμιο της Βασιλείας, όπου η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα: «Το χρώμα ως βοήθημα στην ψυχολογική διάγνωση». Συνέχισε τις σπουδές του στη Στοκχόλμη και στο Παρίσι και επέστρεψε στην πατρίδα του ως καθηγητής ψυχολογίας.

Το 1947 σε ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο στη Λωζάννη παρουσίασε για πρώτη φορά τις έρευνές του για το χρωμο τεστ, κάτι που προσέλκυσε και εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον.

 

Κατά το χρωμο τεστ Λούσερ μετά από την επιλογή χρωμάτων από τους εξεταζόμενους  αναφαίνεται η ψυχοσωματική και συναισθηματική τους κατάσταση καθώς και το πώς αισθάνονται για τους εαυτούς τους.

 

Πέρα από το ερευνητικό του έργο, τη διδασκαλία και την άσκηση της ψυχοθεραπείας στη Βασιλεία εργάσθηκε σαν διδάσκαλος και καθηγητής ψυχολογίας στην Ελβετία και στο Βερολίνο. Επίσης εργάστηκε σε διεθνείς εταιρείες παρέχοντας συμβουλές για την χρήση των χρωμάτων.

Πρωταρχική σημασία για τις έρευνες Lüscher έχει η επίδραση των χρωμάτων στον άνθρωπο σε συσχετισμό με τις κοινωνικές ψυχολογικές πτυχές καθώς και την ψυχολογία των χρωμάτων.

 

 

 Το "Ινστιτούτο Ιατρικών Ψυχολογικών Διαγνώσεων" Lüscher στη Λουκέρνη ασχολείται και με την παροχή χρωματικών συμβουλών για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

 

Απόρροια του έργου του Δρ. Λούσερ ήταν η συγγραφή του βιβλίου: «ΧΡΩΜΟ ΤΕΣΤ  – Πρωτότυπο Τεστ για τη Διερεύνηση της Προσωπικότητάς σας δια μέσου των Χρωμάτων»

Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Από το τεστ Lüscher απορρέουν οι εξής θεμελιώδεις αξίες σχετιζόμενες με τα τέσσερα κύρια χρώματα:

 * Μπλε: Ικανοποίηση [1]
 Αίσθημα του ανήκειν
     «Πώς σχετίζομαι προς κάτι, κάποιον, μια κατάσταση»   

* Πράσινο: αυτοσεβασμός [2]
Εσωτερικός έλεγχος θέλησης. Ικανότητα απόλαυσης.
     "Ο τρόπος που θέλω να είναι"
* Κόκκινο: Αυτοπεποίθηση [3]
Δραστηριότητα, αυτοματισμός, αντίδραση.
     "Πώς μπορώ να αντιδράσει στις προκλήσεις"
* Κίτρινο: ανάπτυξη [4]
Στάση απέναντι σε μελλοντική ανάπτυξη και σε νέες συναντήσεις. Αναμονή."Προσδοκώ "

 

Θα επανέλθουμε, λίαν συντόμως, αναλυτικά στο χρωμο τεστ Λούσερ.

 

Translated into English

Those who have dealt with colors
   Max
Lüscher

 

Aside from colors this website naturally refers to those who involved with colors.
Already we have previously reported on Newton (presenting his biography rather humorously on a serial,), Dalton, Ishihara, Otto Runge and a little on Aristotle, Goethe
Now, honorary, is time to have a look on Dr. Max Lüscher, the father of "color test", as now we start getting in the fields of psychology of colors.

Max Lüscher was born on September 9, 1923 in Basel, Switzerland. He is a psychotherapist who became world famous with the discovery and use of the color test, a method based on color choice for analysis of the psychological status of the individual.
He graduated with honors from the University of Basel, where his doctoral thesis was entitled: “Color as an aid in psychological diagnosis”. He continued his studies in Stockholm and Paris and returned to his homeland as a professor of psychology.
In 1947, at international medical conference in Lausanne he presented for first time his research for the color test, which had attracted and continues to attract interest.
In
Lüscher’s color test after selecting colors by the examinees, emerges their psychosomatic and emotional condition and how they feel about themselves.
Besides his research work, teaching and practice of psychotherapy in Basel, he worked as a teacher and professor of psychology in Switzerland and Berlin. He also worked in international companies providing advice on the use of colors.
Paramount importance for Lüscher investigations has the effect of colors on humans in relation to social and psychological aspects, as well the psychology of colors.

The "Lüscher Institute of Medical Psychological Diagnosis" in Lucerne deals and provides as well color consulting for industry and business.
The book "Color Test – Prototype Tests for the Assessment of your personality through Colours" is derived from Dr. Lüscher’s work.

This book has been translated into over 30 languages​​ including Greek.
From Lüscher’s test occur the following core values ​​associated with the four main colors:
* Blue: satisfaction [1]
  Feeling of belonging
      "How I am related to something, someone, a situation "
* Green: self-esteem [2]
Internal Audit of will. Ability of being pleased.
      "The way I want to be"
* Red: self- confidence [3]
Activity, automation, reaction.
      "How do I respond to challenges"
* Yellow: development [4]
Attitude towards future growth and new appointments. Awaiting. "Expectations "
We will come back, very soon with details on Lüscher’s color test.


is | Topic: Αυτοί που ασχολήθηκαν με το χρώμα, Ψυχολογία και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Μαξ Λουσερ – Max Lüscher”