xromata.com


Γαλάτεια – Galatea

 

 

Γαλάτεια

 

Τα χρώματα συχνά μας δίνουν την ευκαιρία να αναφερθούμε στην μυθολογία και ιδιαίτερα σε κάποια από τα πρόσωπά της, όπως έγινε στο παρελθόν με την Ίριδα, τον Άδωνη, τον Άρη, την Αφροδίτη, την Ίσιδα και άλλους.

Καιρό είχε να μας δοθεί η αφορμή να αναφερθούμε και πάλι σε κάποιο μυθολογικό πρόσωπο που σχετίζεται κάπως με τα χρώματα.

Το αίτιο της μυθολογικής αναφοράς μας αυτή τη φορά βρίσκεται μέσα σε ένα από τα posts που αναρτήθηκαν για το μπλε χρώμα https://xromata.com/?p=1896 και συγκεκριμένα το σημείο όπου, κατά μια εκδοχή, η ονομασία γαλανός, για την ανοιχτόχρωμη (φωτεινόλευκη) χροιά του μπλε οφείλεται στην παρομοίωση της ήρεμης φωτεινής θάλασσας με το γάλα.

 

 

 

Αυτή τη φορά, λοιπόν, το πρόσωπο στο οποίο θα αναφερθούμε σχετίζεται με την γαλανή θάλασσα και με την συγκεκριμένη ονομασία «γαλανό» του μπλε χρώματος.

Πρόκειται για την Νηρηίδα Γαλάτεια.

Αν και οι κάποιοι πιο σύγχρονοι γλωσσολόγοι δεν παραδέχονται, όπως οι παλαιότεροι, ότι η λέξη γαλανός προέρχεται από το γάλα, έρχεται η Νηρηίδα Γαλάτεια να μας υπενθυμίσει το συσχετισμό και την προσομοίωση της ήρεμης θάλασσας με το γάλα.

Η Γαλάτεια ήταν μια από τις 50 Νηρηίδες, κόρες του Νηρέα και της Δωρίδος, που ήταν θεότητες της ήρεμης θάλασσας.

 

 

Τα ονόματα αρκετών Νηρηίδων σχετίζονται και θυμίζουν ιδιότητες της γαλήνιας θάλασσας όπως η Ακταία, η Αλία, η Γαλήνη, η Κυμώ, η Κυμοδόκη, η Κυματολήγη, η Ευλιμένη και η Παντοπόρεια.

Μεταξύ αυτών και η Γαλάτεια, η οποία μας φέρνει στο νου την γαλήνια σαν το γάλα θάλασσα και η οποία στη μυθολογία αναφέρεται λευκή σαν το γάλα, εξ ου και το όνομά της. 

Η Γαλάτεια ήταν η αγαπημένη του κύκλωπα Πολύφημου και μητέρα του γιου του Γαλάτη, γενάρχη των Γαλατών.

Μεταγενέστερη παράδοση θέλει και τον Ιλλυριό γιο του Πολύφημου και της Γαλάτειας και αδελφό του Γαλάτη και του Κέλτη.

Παρά τη σχέση της με τον Πολύφημο, του οποίου υπήρξε σύζυγος, αν και τον παντρεύτηκε με τη βία, περίφημος παρέμεινε στη μυθολογία ο έρωτάς της για τον νεαρό βοσκό Άκι.

Ο Άκις ήταν γιος του Φαύνου και της νύμφης Σιμαϊθίδας και τον σκότωσε από ζήλεια ο Πολύφημος.

 

 

 

 

Δεν διευκρινίζεται αν αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Κύκλωπα πριν ή μετά την ερωτική της ιστορία με τον Άκι, μόνο αναφέρεται ότι απέκρουε τον έρωτα του Πολύφημου γιατί αγαπούσε το νεαρό βοσκό με τον οποίο περνούσε ώρες ατέλειωτες στις ακτές της Σικελίας.

Όταν τους είδε ο Κύκλωπας, κυριευμένος από ζήλεια ξεκόλλησε ένα τεράστιο βράχο τον εκσφενδόνισε πάνω στον Άκι και τον σκότωσε.

Ο πόνος της Γαλάτειας ήταν τόσος ώστε πήγαινε κάθε μέρα και θρηνούσε κοντά στο βράχο ή τον ομώνυμο ποταμό της Κατάνης, στον οποίο μεταμόρφωσαν οι θεοί τον αγαπημένο της ύστερα από παράκλησή της.

 

 

 

 

Η σχέση της Γαλάτειας (γαλήνια σαν γάλα θάλασσα) με το γάλα είναι πασίδηλη από το όνομά της (Γαλάτεια = αυτή που είναι σαν το γάλα) αλλά και από την ένωσή της με τους δυο συντρόφους της. Τόσο ο Άκις (γιος βουκολικής θεότητας) όσο και ο Πολύφημος (όπως αναφέρεται στην Οδύσσεια) ήταν βοσκοί, επομένως είχαν άμεση σχέση με το γάλα το οποίο άρμεγαν από τα πρόβατά τους.

Όσο για το εξαναγκασμού πάντρεμα της Γαλάτειας με τον άγριο γιο του Ποσειδώνα Πολύφημο (που προκαλεί ταραχές και κύματα εκσφενδονίζοντας βράχους στη θάλασσα) τι πιο φυσικό; Μετά την καταιγίδα δεν έρχεται η γαλήνη; Τα δυο αυτά φαινόμενα δεν είναι αλληλένδετα; Το γαλανό χρώμα της ηρεμίας δεν ακολουθεί (ή προηγείται) των σκούρων χρωμάτων της τρικυμίας;

 

 

 

 

 

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε συμβολισμούς για τον «Κύκλωπα», το κύριο στοιχείο του, τον κύκλο, και τη σχέση του με το μπλε χρώμα, το συσχετισμό του (δονητικού) κυματισμού Άκις – Γαλάτεια – Πολύφημος, αλλά έτσι ξεφεύγουμε από το θέμα μας, που είναι τα χρώματα.

Μια μικρή αναφορά μόνο στον περίεργο συσχετισμό του γιου του Ποσειδώνα (μιας θαλάσσιας θεότητας) Πολύφημου με την βοσκή.

Οι αρχαίοι Έλληνες παρομοίαζαν τα αφρισμένα κύματα με αίγες (κατσίκια) και κατά μια εκδοχή από τις αίγες προέρχεται το έτυμο της ονομασίας Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και της Αιγύπτου, αφού ο Νείλος ποταμός έφερε και την ονομασία Αίγυπτος, δηλαδή αυτός που ευρίσκεται «υπό των αιγών» δηλαδή κυλά και χύνεται κάτω από την αφρισμένη θάλασσα.

 

Translated into English

Galatea

 

Colors often give us the opportunity to refer to mythology, particularly in some of its heroes, as happened formerly with Iris, Adonis, Mars, Venus, Isis and others.
It’s quite a long that we had not the opportunity to refer again at a mythological person somehow associated with colors.
The cause of the mythological reference this time lies in one of the posts that were posted for blue color https://xromata.com/?p=1896  namely the point where at one version, the name of pale blue in Greek language (galanos), the light whitened tinge of blue, derives as a metaphor of light calm sea resembling to milk (“gala” in Greek) .
This time, therefore, the person will mention relates to the light blue sea and the specific Greek word naming the "light blue" color.
This person is Nereid Galatea.
Although some more modern linguists do not accept, as the older ones, that the word “galanos” (light blue} comes from the word “gala” (milk), Nereid Galatea comes to remind us of the closeness and the simulation of calm seas with milk.

Galatea was one of the 50 Nereids, daughters of Nereus and Doris, who were goddesses of calm seas.
The names of several Nereids are related to properties that are reminiscent of the tranquil sea like Actaia (coast lining), Alia (salty water), Galene (serenity), Kymo (wave), Kymodoki (wave thought), Kymatoligi (wave ending), Eulimene (port fitting) and Pantoporeia (crossing the seas).
Among them Galatea who brings to mind the serene like milk sea, who is referred in mythology white like milk, hence her name.

Galatea was the favorite of Cyclop Polyphemus and mother of his son Gaul, founder of the Gauls.
Subsequent traditions state also Illyrian as son of Polyphemus and Galatea as well as his brothers Gaul and Celt.
Despite her relationship with Polyphemus, though married him with violence, she remained famous in mythology about her love for the young shepherd Akis.
Akis was the son of Faun and nymph Simaithis and was killed out of jealousy by Cyclop Polyphemus.
It is not clear whether she was forced to marry the Cyclop before or after her erotic story with Akis, but only is stated that she repelled the love of Polyphemus because she loved the young shepherd with who spent endless hours on the shores of Sicily.
When they were seen by the Cyclop, gripped by jealousy he plucked a huge rock, hurled it over Akis and killed him.
The pain of Galatea was great and she was going every day to lament over a rock near the synonymous river of Catania, on which the gods transformed her lover after her request.
The relationship of Galatia (calm like milk sea) to milk is understood by her name (= Galatea, the like milk one) but also from her union with her two comrades. Both Akis (son of bucolic deity) and Polyphemus (as mentioned in the Odyssey) were shepherds, therefore, were directly related to milk from milking their sheep.
As for the forced marriage of Galatea with the wild son of Poseidon, Polyphemus who caused waves by hurling rocks at sea, what is more natural as a union? After the storm there comes serenity! These two phenomena are interrelated. The light blue color of calmness follows (or precedes) the dark color of storm.
We could refer to notations for "Cyclops" and their main element, the cycle and its relationship with the blue color, the correlation of the (vibrating) wave Akis – Galatea – Polyphemus, but that stray us from the topic, which are the colors.
Just a brief reference to the strange relationship of the son of Poseidon (god of sea) Polyphemus with grazing.
The ancient Greeks likened the foaming waves with goats (“aiges”) and by a version from the word “goat” is derived the name of Aegean Sea, as well the mane of Egypt (Aigyptus) because Nile River, bringing also the name Aigyptus (Egypt), is flowing from ashore beneath the foaming sea, under the goats (sea waves).
Ακρόαση

Φωνητική ανάγνωση

 

 

 


is | Topic: μπλε, Μύθοι και χρώματα | Tags: None

5 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Really nice post,thank you
  13-11-10

  06 Nov
 2. 2

  Really nice post,thank you, best website ever
  27-11-10

  06 Nov
 3. 3

  Hey there this is a fantastic post. I’m going to e-mail this to my pals. I came on this while exploring on aol I’ll be sure to come back. thanks for sharing.
  25-1-11

  06 Nov
 4. 4

  Καλημέρα!

  Με λένε Γαλάτεια και βέβαια γνωρίζω όσο το δυνατόν περισσότερα γύρω από τους μύθους που σχετίζονται με το όνομά μου. Γι’αυτό και το άρθρο σας μου φάνηκε εξαιρετικά πλήρες και ενημερωμένο για τη Νηρηίδα Γαλάτεια. Μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ!

  Μόνο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή προσθήκη: Στην ελληνική μυθολογία επικρατεί κυρίως η εκδοχή ότι ο Πολύφημος και η Γαλάτεια απέκτησαν ένα παιδί ονόματι Πάφο (άλλοτε αναφέρεται ως αγόρι άλλοτε ως κορίτσι) όπου ήταν και ο ιδρυτής της πόλης της Πάφου. Άλλωστε η Γαλάτεια είναι συνδεδεμένη με την Κύπρο και με άλλους μύθους!!!

  Και πάλι συγχαρητήρια για το όμορφο άρθρο!!!
  7-7-12

  06 Nov
 5. admin

  5

  Γαλάτεια γειά σου! (Μου επιτρέπεις τον ενικό;) Πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω για τα ωραία λόγια σου και γενικά για το σχόλιό σου που με αναπτέρωσε.
  Ως προς τον Πάφο τώρα, τον επώνυμο ιδρυτή της πόλης της Κύπρου (την οποία κατά μια εκδοχή ίδρυσαν παλαιότερα οι Αμαζόνες)! Έχεις δίκιο, η μητέρα του λεγόταν Γαλάτεια, αλλά δεν ήταν η Νηρηίδα που ερωτεύτηκε ο Κύκλωπας Πολύφημος. Η μητέρα του Πάφου (και της Μεθάρμης) λεγόταν κι αυτή Γαλάτεια. Ήταν το άγαλμα από άσπρο σαν το γάλα μάρμαρο, ή κατά άλλους από ελεφαντόδοντο, που έφτιαχνε ο βασιλιάς της Κύπρου Πυγμαλίων. Ο Πυγμαλίων ερωτεύθηκε το άγαλμα που σκάλιζε και η πολυούχος της Κύπρου Αφροδίτη, συγκινημένη από τον έρωτά του, έδωσε ζωή στο άγαλμα, το έκανε πραγματική γυναίκα (που την ονόμασαν Γαλάτεια από την σαν το γάλα λευκότητα του αγάλματος) και την παντρεύτηκε ο Πυγμαλίων.
  Πάνος
  8-7-12

  06 Nov

Reply to “Γαλάτεια – Galatea”