xromata.com


Όροι της δυσχρωματοψίας (Β) – Defective color vision terms

Η Δυσχρωματοψία και οι όροι της (Β)

 

 

 

Στη συνέχεια έχουμε τους τρεις κωνιο – μονοχρωματικούς τύπους, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν στον αμφιβληστροειδή τους μόνο ένα τύπο κωνίων (αντί τριών) και βλέπουν τα πάντα μονοχρωματικά σε διαβαθμίσεις φωτεινότητας, ανάλογα με τον τύπο κωνίων που διαθέτουν. Δηλαδή βλέπουν τα πάντα μόνο κόκκινα, ή μόνο πράσινα, ή μόνο μπλε.

Αν θέλετε να πειραματιστείτε για να δείτε πώς περίπου φαίνεται ο κόσμος μονοχρωματικά, δεν έχετε παρά να τεντώσετε ένα χρωματιστό σελοφάν μπροστά στα μάτια σας και να κοιτάξετε τριγύρω σας.

 

 

 

 

 

 

 

Αλήθεια, πώς σας φαίνεται η μονοχρωματική όραση;

Ποιον κόσμο προτιμάτε; Τον κόκκινο, τον πράσινο ή τον μπλε;

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας!!!

Τέλος υπάρχει και η σπανιότατη περίπτωση του ραβδιο – μονοχρωματικού τύπου, αυτού δηλαδή που στερείται παντελώς κωνίων και είναι ο μόνος που του ταιριάζει ο όρος «αχρωματοψία» αφού δεν βλέπει καθόλου χρώματα αλλά μόνο φως – σκοτάδι και τις ενδιάμεσές τους διαβαθμίσεις, δηλαδή καθαρά ουδέτερα γκρίζα.

Πώς βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι; Δεν χρειάζεται καν να πειραματιστούμε για να αντιληφθούμε περίπου πως βλέπουν, αφού όλοι μας βρισκόμαστε σε κατάσταση αχρωματοψίας για λίγες στιγμές καθημερινά, κάτω από το τελευταίο φως του σούρουπου, καθώς τότε η φωτεινή ενέργεια που εισέρχεται στο μάτι μας είναι τόσο αδύναμη ώστε δεν ερεθίζει τα κωνία μας, οπότε η όρασή μας λειτουργεί μόνο με τα ραβδία και επομένως δεν βλέπουμε χρώματα. Αρκεί να βρισκόμαστε σε περιβάλλον χωρίς καμία άλλη φωτεινή πηγή.

Φυσικά υπάρχει και άλλος τρόπος να δούμε πως βλέπει κάποιος με ραβδιο – μονοχρωματική όραση. Δεν έχουμε παρά να δούμε μια καλή παλιά ασπρόμαυρη κινηματογραφική ταινία.   

 

 

Οι τελευταίοι από τους όρους που αναφέραμε μπορεί να εμφανίζονται σπάνια, όμως οι πρωτάνοπες και οι δευτεράνοπες δεν σπανίζουν όσο φανταζόμαστε.

1 στους 100 άνδρες (ιδιαίτερα στους λευκούς) και μια στις 1 000 γυναίκες είναι πρωτάνοπες και ένας στους 100 άνδρες και μια στις 1 000 γυναίκες είναι δευτεράνοπες.

Οι άνθρωποι με φυσιολογική χρωματική όραση καλούνται «τριχρωματικοί», όμως ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν άτομα με ελαττωμένη χρωματική αντίληψη ενός, δυο ή και των τριών χρωμάτων. Anomalous trichromasy (τριχρωματική ανωμαλία) καλείται ο όρος που προσδιορίζει αυτούς που έχουν μειωμένη αντίληψη κάποιου χρώματος και με τη σειρά της διαχωρίζεται σε protanomaly (1 στους 100 άνδρες) deuteranomaly (5 στους 100 άνδρες) tritanomaly (σπανιότερη περίπτωση με ίδια ποσοστά όμως και για τα δυο φύλα).

Θα επανέλθουμε αναλυτικότερα για όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως και για την σπανιότατη περίπτωση του «αντίποδα», δηλαδή την ύπαρξη τετραχρωματικών ανθρώπων.

 

 

Translated into English

Defective color vision and its terms (b)


Then we have three cones – monochrome types, namely those with only one type of cone on the retina (instead of three) and see everything in monochromatic gradations of brightness, depending on the type of cones available. So they watch everything just red or just green, or only blue.
If you want for experiment to see how some people see the world monochromatic, you just have to stretch colored cellophane in front of your eyes and look through it around you.
Really, what is your opinion about monochromatic vision?

Which world do you prefer, the red, the green or the blue?
We are waiting for your answers!
Finally there is the rare case of rode – monochrome type, i.e. he is devoid of any cone and is the only one to who fits the term "colorblind" since he sees no color but only light – darkness and the interim grades, that is purely neutral shades of gray.
How do these people see the world? Not even need an experiment to understand how somebody sees like, since all of us we are in a state of colorblindness for a few moments every day, under the last light of dusk when the light energy entering the eye is so weak that it is not irritating our cones, so that our vision operates only with rods and therefore do not see colors. We just have to be in an environment without any other light source.
Of course there is another way to understand how someone sees under rode – monochromatic vision. We have only to see a good old black and white film.
The last of the conditions mentioned may occur rarely, but protanopia and deuteranopia are not as rare as you may imagine.
One in every100 men (especially of white race) and one in 1000 women have protanopia and one in 100 men and one in 1000 women are deuteranopes.
People with normal color vision are called ‘trichromatics’, but among them there are people with impaired color perception of one, two or three colors. Anomalous trichromasy (trichromatic abnormality) is called the term that identifies those who have a reduced perception of a color and in turn it is divided into protanomaly (1 in 100 men) deuteranomaly (5 to 100 men) tritanomaly (rarer case with the same rate but for both sexes).
We will return on details about all these cases, as in the rare "opposite" case, the existence of people having tetrachromacy (able to “see” 4 color radiations).

 


is | Topic: Δυσχρωματοψία | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Όροι της δυσχρωματοψίας (Β) – Defective color vision terms”