xromata.com


Ο μυστικισμός των χρωμάτων (3) – Colors’ mysticism (3)

 

Ο μυστικισμός των χρωμάτων (3)

 

 

Αξιοπερίεργο είναι πως τα χρώματα, αυτό το τόσο μεγάλης σημασίας ζωτικό στοιχείο, έπαιξαν ασήμαντο, σχεδόν ελλιπή ρόλο στο μυστικισμό τον οποίο ο άνθρωπος εφοδίασε με διάφορα άλλα στοιχεία του περιβάλλοντός του.

Τί να υποθέσει κανείς; Να υποθέσουμε ότι η ενάντια στην ανθρώπινη εξέλιξη δύναμη «τύφλωσε» τον άνθρωπο ως προς αυτή την κατεύθυνση; Ή να θεωρήσουμε ότι η ισχύς των χρωμάτων είναι τόσο μεγάλη ώστε βρίσκονται καλά κρυμμένα σαν αντιστοιχίες μέσα στα μυστικιστικά βάθη των μυθολογιών και των διαφόρων μυστικιστικών θεωριών;

Γεγονός είναι πάντως ότι τα χρώματα σαν ιδιότητες δεν αναφέρονται ούτε επηρεάζουν (φανερά τουλάχιστον) τη δράση των μυθολογικών δρώμενων.

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ανακαλύψει κανείς την επίδρασή τους και τη λειτουργία τους κάτω από καλά καλυμμένα δρώμενα σχετικά με αυτά.

 

 

Όπως στην περίπτωση της Ίριδας, της θεάς του ουράνιου τόξου, δηλαδή των χρωμάτων, που η συνδρομή της στη γέννηση του Φωτός-Απόλλωνα υπήρξε καθοριστική. Ναι! Όσο και να φαίνεται περίεργο, τα χρώματα προϋπήρξαν του φωτός και ο πανάρχαιος αυτός μύθος δηλώνει αυτή την περίεργη αναφορά που υπάρχει σε μυστικιστικές θεωρίες για τη δημιουργία. Ότι, δηλαδή, το χρώμα δημιουργήθηκε πριν από το φως.

Η μυστικιστική αυτή θεωρία επιβεβαιώθηκε επιστημονικά μερικές χιλιάδες χρόνια μετά τη διάπλαση του μύθου της ιερής γέννησης του γιου της Λητούς, όταν η θεωρία του Big Bang αποκάλυψε ότι τα ηχοχρώματα δημιουργήθηκαν (απελευθερώθηκαν) κάποια δευτερόλεπτα μετά τον αρχικό χρόνο πλάνκ, ενώ το φως ελευθερώθηκε μετά από 300.000 χρόνια.

 

 

Βέβαια πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που τα χρώματα, παρά την αφθονία τους στην φύση, δεν έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στις μυθοπλασίες και στον μυστικισμό. Ακόμα, η λιγοστή σχετικά εμφάνισή τους σε τέτοιες καταστάσεις, αρκετές φορές είναι συγκεχυμένη. Μάλιστα σε αρχαίες συμβολικές αναφορές τυχαίνει πολλάκις αντί για χρώματα να αναφέρονται μέταλλα.

(συνεχίζεται)

 

Translation into English

The mysticism of colors (3)

 

Surprising is that colors that are such a substantial crucial element, have an almost insignificant role in mysticism that man supplied with several other elements of his environment.
What can be presumed? Shall we assume that contrary power to human evolution ‘blind’ man to this direction or shall we consider that the strength of colors is so great that they are well hidden within the mystical depths of mythology and
various mystical theories?
The fact is that the colors as properties are not stated or affect (obviously at least) the action of mythological happenings.
Great efforts are required to discover their affection and functioning under a well-covered event on them, as in the case of Iris, goddess of the rainbow (colors) and her decisive contribution on the birth of God Apollo, the Light.
Yes! It sounds strange but colors occurred prior to light and that ancient legend declares that odd reference that exists in mystical theories of creation, that colors created before light.
The mystical theory was scientifically confirmed a few thousand years after the formation of the myth of the sacred birth of Leto’s son (Apollo), when the Big Bang theory  showed that  sounds and colors generated (released) a few seconds after the initial time Planck, while light was released after 300.000 years.
Certainly there must be a special reason that colors, despite their abundance in nature, did not play an important role in both myths and mysticism. Still, their little appearance in such situations, many times it is confusing. Indeed, in ancient symbolic references happens often metals to be listed instead of colors.
(Be continued)

 


is | Topic: Ιστορήματα με χρώματα, Μύθοι και χρώματα | Tags: , , , , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ο μυστικισμός των χρωμάτων (3) – Colors’ mysticism (3)”