xromata.com


Πλέον του έξι – More than six

 

Πλεονεξία

 

Τι γυρεύει η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ μέσα σ’ ένα blog για χρώματα;

Κι’ όμως έχει τη θέση της! Συνηγορεί υπέρ του ότι τα χρώματα της Ίριδας είναι 6.

Πλεονεκτέω = έχω ή απαιτώ πλείω

Έχω πλεονέκτημά τι = υπερτερώ σε κάτι

Πλεονέκτης = ο πλέον έχων    έχω, έξω (θα έχω)

 

Το καλοκαίρι στη Λίνδο, συζητούσα με τη Μαριάννα, μια νεαρή ξεναγό και σπουδάστρια φιλολογίας για τον προβληματισμό της περίεργης σχέσης μεταξύ του 6 και του 7 https://xromata.com/?p=708

Η Μαριάννα τότε μου είπε ότι το έξι θεωρείται η πρώτη επαρκής, ολοκληρωμένη μονάδα και ότι ό,τι ζητούμε πέραν του 6 είναι πλεονασμός, πλεονεξία.

Γι’ αυτή τη θεώρηση του 6 έχουμε πολλά να πούμε.

Προς το παρόν παραθέτω μια μικρή αναφορά από την πυθαγόρεια αντίληψη για τον αριθμό 6

 

ΕΞΙ

Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους το έξι αντιστοιχεί στο εμψυχωμένο σώμα, εικονίζει τη φάση της δημιουργίας κατά την οποία εμφανίζονται τα έμψυχα όντα. Το έξι είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός (αφού ισούται με το άθροισμα των διαιρετών του). Εάν υψωθεί στο τετράγωνο περιέχει τον εαυτό του.

Παράγεται από τον πολλαπλασιασμό του πρώτου άρτιου (2) και του πρώτου περιττού (3) του αρσενικού και του θηλυκού σε αντίθεση με το πέντε που προέρχεται από το άθροισμα των δύο αυτών αριθμών. Διαιρείται ακριβώς σε δύο ίσα σκέλη (3+3=6), εξ ου και το σύμβολο του Ζυγού και η έννοια της ισορροπίας.

 

Εξ άλλου, μια δραχμή, το νόμισμα της αρχαίας Ελλάδος, ισοδυναμούσε με το (αρχικό) δράξιμο (από το «δράττω») 6 οβολών (6 σιδερένιων οβελίων) που μπορούσε να δράξει μια ανθρώπινη χούφτα (η παλαιότερη νομισματική μονάδα)*. Επομένως, ό,τι επιπλέον της μιας δραχμής (του 6) είναι πλεονεξία = πλέον του 6.

 

* [Η λέξη δραχμή προέρχεται από το ρήμα δράττω, που σημαίνει αρπάζω (> δράττομαι = πιάνω σφικτά). Στην αρχαιότητα, μία δραχμή ήταν ίση προς 6 οβολούς, νόμισμα το οποίο στην παλαιότερη μορφή του είχε σχήμα σιδερένιας σούβλας. Το πάχος του ήταν τόσο, ώστε η χούφτα ενός ανδρικού χεριού να μπορεί να πιάσει έξι από αυτούς. Έτσι εκ του δράττω (όσους οβολούς μπορούσε ν’ αδράξει η παλάμη) προκύπτει η λέξη δραχμή].

 

 

Να θεωρήσουμε λοιπόν πως η αναφορά σε «7 χρώματα της Ίριδας» είναι ένας πλεονασμός; Ναι! Όχι όμως με την έννοια της απληστίας, το κακό νόημα που έχει πάρει η λέξη πλεονεξία, αλλά με την έννοια του «πέραν μιας ολοκλήρωσης», της ολοκλήρωσης της εξάδας. Το «σεπτόν ἑπτά» βρίσκεται λοιπόν πέραν (πλέον) της εξάδας και οδηγεί αλλού!

Στην περίπτωση των χρωμάτων θα μας οδηγήσει σε μια νέα θεώρηση της μορφής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Προς το παρόν θυμηθείτε τη διμορφία του μωβ χρώματος, στον χρωματικό κύκλο. https://xromata.com/?p=277

 

Translation into English

Greed

What connection has GREED within a blog about colors?

Well, there is a place for it! It stands up for the theory that the rainbow colors are 6.

Pleonekteo = is the ancient Greek verb that means “I have an advantage”, having also the meaning of “I have or I demand more”.

It is as well the root of the Greek word for “greed” (that in Greek is “pleonexia”), that has also the meaning:

I have an advantage = excel at something

The same word means: more than six (pleon = more, exi = six)

Last summer in Lindos, I was discussing with Marianna, a young tourist guide and literature student about the strange relationship between 6 and 7 https://xromata.com/?p=708

Marianna then told me that six is the first adequate integrated unit and that what is over 6 is a redundancy, greed.

For this vision of 6 we have a lot to say.

Here is a quote of a few words from the Pythagorean conception about number 6

SIX

According to the Pythagoreans equivalent to six is the animated body and shows the phase of creation which presents the animated creatures. The six is the first perfect number (as is the sum of its splitters). If erected in its square contains itself.

Produced by multiplying the first even number (2) and the first odd number (3) (male and female) as opposed to five that derives from the sum of these two numbers. It is divided exactly into two equal parts (3 +3 =6), hence the sign of Libra and the concept of balance.

Moreover, a drachma, the coin of ancient Greece, it was the equivalent amount to the (original) “draximo” grasp of 6 mites (6 iron spits) who could seize a handful of human (the old currency) *.

Therefore, what is more of a drachma (of 6) is redundancy = more than 6.

* [The word drachma comes from the verb “dratto” which means “grasp tight”. In ancient times, a drachma was equal to 6 mites the currency in the earlier version that had the shape of iron spit. Its thickness was such that a handful of male hand can capture six of them.]

Do we assume that the reference to "7 colors of the Rainbow is a redundancy? Yes! But it is not in the sense of greediness, the evil meaning of the word greed, but in the sense of "beyond a completion, the completion of half a dozen. The "venerable seven" is therefore beyond (more) of half a dozen and leads elsewhere!

In the case of color will lead us to a new understanding of the forming of the electromagnetic spectrum.

For now just remember the dimorphism of violet color in the color circle. https://xromata.com/?p=277

 

 

 

 


is | Topic: Αριθμοί και χρώματα | Tags: ,

2 Comments, Comment or Ping

  1. Sosso Karderini

    2

    Για τον πλεονεξία στον κόσμο των χρωμάτων…αλληλούϊα…είναι ευπρόσδεκτη και φαντασμαγορική…Γιά όλα φταίει η Κα Ίρις που στα 6 βασικά χρώματα μας προσθέτει άλλα 2 τη μαντζέτα και το κυανό…Οπαδοί της ιερής επταδικότητας “μιλούν” γαι την δυαδικότητα του μπλέ….ενω στα xromata…η επταδικότητα στηρίζεται στη διμορφία του μωβ….δάσκαλε τα θυμάμαι καλά;
    31-3-11

    14 Nov

Reply to “Πλέον του έξι – More than six”