xromata.com


Η εκδήλωση της Τριαδικότητας – Manifestation of Trinity 

 

Η Εκδήλωση της Τριαδικότητας

 

Επειδή παρατηρούμε στα χρώματα να εμφανίζεται επανειλημμένως ο νόμος της τριάδας και η Τριαδική εκδήλωση, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το πώς συμβαίνει η εκδήλωση αυτή!

Ήδη αναφέραμε (post Τριαδικότητα και Τριαδική εκδήλωση, [01.03]) το αξίωμα κατά το οποίο Μονάδα εκδηλουμένη, εκδηλώνεται τριαδικά (όπου κάθε μονάδα ισοδυναμεί με μια Αρχή.)

Για να φθάσει μια μονάδα, μια Αρχή, στο σημείο τριαδοποίησής της και εκδήλωσής της, μοιραία πρέπει να υποστεί προηγουμένως το νόμο της δυαδικότητας. Δηλαδή να εκφρασθεί δυαδικά.

Πώς γίνεται αυτό;

Η Αρχή αντιπαρατίθεται προς τον εαυτό της και αντικρίζεται (αντικατοπτρίζεται) με τις ιδιότητές της σε αντίθετη έκφραση (όπως όταν κοιταζόμαστε σε καθρέφτη).

Η τριάδα εκδηλώνεται στη συνέχεια αφού εμφανισθεί ένα ενδιάμεσο (τρίτο) σημείο συνοχής με το οποίο συγκρατείται η επικοινωνία της Αρχής με την Αντίθεσή της.

 

Το σημείο αυτό, σαν ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ Αρχής και Αντίθεσης, συμπεριλαμβάνει στοιχεία, τόσο της Μιας, όσο και της Άλλης.

Ένα απλό παράδειγμα είναι η οικογένεια. Για να σχηματισθεί (εκδηλωθεί) μια οικογένεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του ζεύγους άνδρας – γυναίκα. Έως εδώ έχουμε μόνο ένα ζευγάρι. Η οικογένεια ολοκληρώνεται με τη γέννηση του παιδιού, συνδετικού κρίκου των δυο γονέων, το οποίο φέρει γονίδια τόσο του πατέρα, όσο και της μητέρας.

Στην Αρχή των Χρωμάτων (του Ορατού φωτός, συγκεκριμένα), η τριάδα δηλώνεται με τα τρία βασικά χρώματα, όπου τα δυο ακραία βασικά, μπλε και κόκκινο, παρουσιάζουν ακριβώς αντίθετες μεταξύ τους ιδιότητες. Οι ιδιότητες του ενδιάμεσου κίτρινου χρώματος έχουν κι αυτές αναλογικά τιμές ενδιάμεσες μεταξύ των δυο άλλων.

 

 

 

Π.χ. όπως θα δούμε αργότερα, το μπλε έχει μικρό μήκος κύματος, αντιθέτως το μήκος κύματος του κόκκινου είναι μεγάλο, ενώ το κίτρινο παρουσιάζει ενδιάμεση τιμή μήκους κύματος. Επί πλέον φέρει κατάλληλες ιδιότητες που του επιτρέπουν να συνεταιριστεί τόσο με το μπλε (αποδίδοντας το πράσινο), όσο και με το κόκκινο (αποδίδοντας το πορτοκαλί).

Τα τρία στοιχεία μιας εκδηλωμένης Αρχής, σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο (1).

Η σχέση αυτή (1 + 3 = 4) μας οδηγεί στον επόμενο συμπαντικό νόμο, το νόμο της τετράδας.

 

Πιθανόν, για κάποιους, αυτά που αναφέρθηκαν ίσως είναι δυσνόητα και φαίνονται εξειδικευμένα (προς το παρόν), όμως μην αποθαρρύνεστε!

Είναι απαραίτητο να αναφερθούν στο ξεκίνημα του blog για να γίνει κατανοητή η δομή και το μεγαλείο των χρωμάτων!

Με την εξέλιξη του blog, όλα αυτά θα διασαφηνιστούν και θα γίνουν κατανοητά από όλους.

 

 

Manifestation of Trinity

 

Because we see that on colors repeatedly appears the law of trinity and the Trinitarian manifestation, we would try to understand how this event happens!

It is already mentioned (post Triunity and Trinity event, [01.03] https://xromata.com/?p=126 ) the axiom according to which any manifested Unit is manifested ternary (each unit is equivalent to a principle.)

To reach a unit, a principle, the point of being expressed as a triad and its manifestation, necessarily must first undergo the law of duality. Namely to be expressed binary.

How is this done?

The principle is opposed to itself and is matched (mirrored) with its properties on opposite expression (such as when you are looked in a mirror).
Then the triad manifest occurs after an intermediate (third) consistency point by which is held the communication of the principle with the its opposition.

This point, as an intermediate between the Principle and its Contrast, includes elements of both.

Family is a simple example. To form (manifest) a family, a necessary precondition is the existence of a couple (man – woman). Up to here we have just a couple. The family is completed (formed) with the birth of a child, the connecting link between the two parents, which carries genes of both the father and the mother.

In Colors’ principle (visible light, in particular), the triad is manifested by the three primary colors, where the properties of the two extreme basic colors, blue and red, are exactly opposite to each other. The properties of the intermediate yellow color, have  intermediate analog values in between the values of the other two.

As we shall see later, blue color has a short wavelength, in contrast to the wavelength of red that is large, while yellow has an intermediate wavelength value. Furthermore yellow carries on suitable properties that allow it to partner with both colors, with blue (giving green) as well with red (giving orange).

The three parts of a manifested principle, form one integral whole (1).

This relationship (1 + 3 = 4) leads us to the next universal law, the law of quaternary.

Probably, for some of you, those mentioned may be difficult to understand and look specifically (for the moment), but do not be discouraged!

It is necessary to mention all these at the beginning of the blog, in case to understand the structure and splendor of colors!

By the development of this site, all these will be clarified and understood clearly by everyone.


is | Topic: δυαδικότητες, Κίτρινο, κόκκινο, μπλε, Συμπαντικοί νόμοι και χρώματα, τριαδικότητες | Tags: , , , , , , , , , , , ,

5 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Πάνο γειά…Ιωάννα εδώ
  Συγχαρητήρια για την εικόνα στα σχόλια σου περί εκδήλωσης της τριαδικότητας. Τα δύο ημικύκλεια κόκκινο-μπλέ και το μωβ, είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός συμβολισμός που θα μπορούσε να δοθεί για την τριαδικότητα. Αλλά φθάνουν οι φλυαρίες, όταν η εικόνα μιλάει απο μόνη της.
  Πάνω στο νόμο των αναλογιών που ανέφερες και που όλοι λίγο ως πολύ χρησιμοποιούμε (χωρίς όμως να γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του), νοιώθω την ανάγκη, να εκφράσω τη δική μου εκτίμηση ως εξής.
  Η πρώτη μας γνώση για νόμο των αναλογιών έρχεται απο τον
  Ερμή το Τρισμέγιστο, που λέει: “Ότι βρίσκεται κάτω είναι
  ανάλογο μ’ αυτό που βρίσκεται επάνω και ότι βρίσκεται επάνω είναι ανάλογο με ότι είναι κάτω, για την ολοκλήρωση του θαύματος της Μοναδικής Ολότητας.”
  Ένα σημαντικό παράδειγμα για το νόμο των αναλογιών, είναι ο άνθρωπος, που αναφέρεται ως μικρόκοσμος και το σύμπαν ως μακρόκοσμος.
  Αν συνδέσουμε αυτές τις δυο απόψεις-θέσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αναλογία μας δείχνει ότι, όλα προέρχονται απο μία μοναδική έναρξη (πηγή,αίτιο), ότι είναι πλασμένα απο τα ίδια υλικά και ότι έχουν τον ίδιο στόχο και κοινό σκοπό.
  Όλα στο σύμπαν κινούνται και συναλλάσονται με αρμονία,
  ώστε να μη δημιουργείται η παραμικρή έλλειψη αλλά αντίθετα να εξυπηρετείται η γενική οικονομία.
  Με εξαίρεση τον άνθρωπο που με το αυτεξούσιο που έχει, είναι πολλές φορές εμπόδιο στη πραγματοποίηση της εξέλιξης της δημιουργίας.

  ευχαριστώ Ιωάννα 18 Μαίου

  Αναλογία σύμφωνα με τη φιλοσοφία είναι η σχέση ομοιότητας
  μεταξύ δυο ή περισσότερων πραγμάτων.
  18-5-09

  10 May
 2. admin

  2

  Την εικόνα IOANNA την έφτιαξε ο Κωστής και νομίζω (τουλάχιστον για ‘μένα) πως λειτουργεί σαν σύγχρονο μάνταλα. Βυθίζομαι μέσα της, ηρεμώ και έρχονται διάφορες σκέψεις. Πιστεύω πως το αγνάντεμα αυτής της εικόνας θα επιφέρει συζητήσεις και προβληματισμούς.
  Άργησα λίγο να σου απαντήσω, επίτηδες, περιμένοντας μήπως κάποιος άλλος καταθέσει τις απόψεις του για το Νόμο των Αναλογιών. Φευ όμως!
  Τελικά αν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα θα έχουμε πολλά να πούμε! Πάρα πολλά!
  Κάποιοι φίλοι που μας διαβάζουν, ίσως αναρωτηθούν “τί γυρεύει ο Νόμος των αναλογιών στα χρώματα:” Μα είναι ένας από τους συμπαντικούς νόμους που με τη χρήση του θα συνδέσουμε τα χρώματα με πολλά άλλα θέματα και θα οδηγηθούμε “αλλού”, πέρα από το απλό χρωμάτισμα – μπογιάτισμα.
  Βρήκα μια πιο περιεκτική (θα έλεγα) διατύπωση του Νόμου των Αναλογιών, όπως τον καταθέτει ο PAPUS στον Σμαραγδένιο Πίνακα του Ερμή του Τρισμέγιστου: “Όπως είναι επάνω έτσι είναι και κάτω, και όπως είναι κάτω, έτσι είναι και πάνω,
  για τη δημιουργία των θαυμασίων ενός και μοναδικού πράγματος”.
  Η χρησιμοποίηση της αναλογίας, καθώς και η εφαρμογή της, επιτρέπει να προσεγγίσουμε με έναν εντελώς πρωτόγνωρο τρόπο τα πιο δυσεπίλυτα φαινομενικά προβλήματα. Πολλές φορές όμως κάνουμε το λάθος να θεωρούμε πως τα ανάλογα είναι και παρόμοια, λάθος που εμποδίζει τη σωστή κατανόηση..
  Πάνος
  27-5-09

  10 May
 3. 3

  Πάνο γειά σου…
  Οι τρείς διαστάσεις των χρωμάτων που μας περιέγραψες, μου έδωσαν, ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα αναλογίας, με τον άνθρωπο.
  Η φωτεινότητα που προσδιορίζει το χρώμα, αναλογεί με τη πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, που στήν ιδανική της μορφή, μπορεί ν’ αποτελέσει, το φώς της ανάτασης των πνευματικών αρετών του ( φαντασίας, θέλησης, ισχύος), ενώ στη σκοτεινή της πλευρά αντιπροσωπεύει τη πτώση και το ξεπεσμό του ανθρώπου.
  Η χροιά αναλογεί, στη συνεχή αλλαγή των συναισθημάτων (ψυχή), που άλλοτε αντιτίθενται, άλλοτε αναμιγνύονται και άλλοτε συγκρούονται και φέρνουν άλλοτε αποτελέσματα, άλλοτε μπέρδεμα, άλλοτε αναταραραχές. Πάντοτε όμως εναλλάσσονται και ανακυκλώνονται.
  Ο κορεσμός έχει να κάνει με τη πληρότητα και τη καθαρότητα του χρώματος και αναλογεί στη σωματική εξωτερική εμφάνιση και στην εσωτερική δύναμη και υγεία του σώματος. Ότι φαίνεται εξωτερικά δεν είναι απόλυτα αντίστοιχο με την εσωτερική σωματική κατάσταση, που μπορεί να κρύβει αδυναμίες και ασθένειες.Πολλές φορές το περίβλημα δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο. Αυτά τα ολίγα….
  ευχαριστώ Ιωάννα
  11-6-09

  10 May
 4. admin

  4

  Οι τρεις διαστάσεις των χρωμάτων IOANNA, κάτι άγνωστο για ‘μένα μέχρι πριν μερικά χρόνια, βεβαιώνουν την ταύτισή τους (των χρωμάτων) και τις δυνατότητές τους μέσα στον τρισδιάστατο κόσμο εντός του οποίου έχει εγκλωβιστεί το ανθρώπινο ον από τον περιοριστικό νόμο!
  Αυτός ο περιοριστικός νόμος είναι ο ίδιος που Φερει το (ορατό) Φως, ακριβώς για να περιορίζει την αντίληψή μας σε μέρος του συνόλου, με μια από τις αισθήσεις μας, όπως εξάλλου κάνει και με τις υπόλοιπες, ώστε να μας κρατεί δέσμιους στον κόσμο των τριών διαστάσεων.
  Όμως ο νόμος των αναλογιών έρχεται επίκουρος στην απελευθέρωση της σκέψης και της αντίληψης, μέσα και έξω από τα τρισδιάστατα δεσμά. Έτσι λοιπόν κι εσύ αντιλαμβάνεσαι μια αναλογία μεταξύ ανθρώπου και των τριών διαστάσεων των χρωμάτων.
  Την αναλογία της φωτεινότητας προς την πνευματική υπόσταση του αθρώπου, την αντιλαμβάνομαι, όπως την διατυπώνεις. Το ίδιο και την χροιά προς τα συναισθήματα. Δεν κατανοώ πλήρως την αναλογία του κορεσμού!
  Μήπως εννοείς τη διάσταση που πιθανόν να υφίσταται μεταξύ της εξωτερικής εμφάνισης και του πραγματικού εσωτερικού κόσμου ενός ανθρώπου; Δηλαδή, ενώ εμφανισιακά δείχνει πλήρης (κορεσμένος) εσωτερικά έχει κενά (χάσματα);
  Πάνος
  18-6-09

  10 May

Reply to “Η εκδήλωση της Τριαδικότητας – Manifestation of Trinity”