xromata.com


Ισαάκ Νεύτων (επεισόδιο 4) – Isaac Newton (episode 4)

 

 

Ισαάκ Νεύτων – επεισόδιο 4ο

 

Ο νεαρός Νιούτον άρχισε το 1661 να φοιτά στο Τρίνιτυ Κόλετζ του Καίμπριτζ όπου το’ ριξε στο διάβασμα. Πολύ διάβασμα λέμε! Μελέτησε Αριστοτέλη, πολύ Αριστοτέλη, αλλά και Ντεκάρτ, Κέπλερ Γαλιλαίο. Ο ίδιος έγραψε τη φράση “Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas” που πα να πει: «Φίλος ο Πλάτων, φίλος ο Αριστοτέλης, μεγαλύτερη φίλη η Αλήθεια».

Το 1665 μια μαυροφόρα επισκέπτρια, η Πανούκλα, ανάγκασε το πανεπιστήμιο να κλείσει τις πόρτες του, στέλνοντας τους φοιτητές πίσω στα σπίτια τους με άδεια αορίστου διάρκειας. Έτσι ο Ισαάκος μας επέστρεψε στο Γούλσθορπ και μη έχοντας τι να κάνει, για να περνά η ώρα του, μας τρέλανε στις ανακαλύψεις.

Σκέφθηκε να τελειοποιήσει το τηλεσκόπιο, το πιο προχωρημένο επιστημονικό εργαλείο της εποχής του, πλην όμως τα φωτεινά στεφάνια που σχηματιζόντουσαν στις άκρες των φακών, τον ενέπνευσαν να ασχοληθεί με τη σκέδαση του φωτός και να ανακαλύψει τα όσα μας κληροδότησε, περί πρίσματος κλπ.

Το 1666 διατύπωσε τη «Θεωρία του Φωτός και των Χρωμάτων», όμως δεν έγινε γνωστός, τότε, γι’ αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη, ούτε για τη βελτίωση του τηλεσκοπίου και όσα άλλα ασχολήθηκε. Άλλο ήταν αυτό που του χάρισε τη διασημότητα. Ένα μήλο! Ένα ολοστρόγγυλο ώριμο μήλο!

Μια μέρα καθώς ξεκουραζόταν κάτω από μια μηλιά του κήπου του, είδε το περίφημο μήλο να πέφτει. Φυσικά δεν ήταν το πρώτο μήλο που έπεσε. Από την εποχή του Παραδείσου έως σήμερα, τα μήλα κάτω από τις μηλιές πέφτουν. Που θα πέφτανε δηλαδή, κάτω από αχλαδιές; Κάπως έτσι μάλλον το σκέφτηκε ο Νεύτωνας και σου λέει: «Για να πέφτουν τα μήλα κάτω από τις μηλιές και όχι κάτω από κερασιές και μουσμουλιές, κάτι συμβαίνει εδώ».Έτσι διατύπωσε το νόμο της βαρύτητας!

Έπρεπε δηλαδή να περάσουν 1666 χρόνια μετά Χριστόν και πολλές χιλιάδες προ Αυτού για να βρεθεί κάποιος (ο Νιούτον) και να αναλογιστεί «Γιατί πέφτουν τα μήλα;». Όλοι οι άλλοι τόσα χρόνια το θεωρούσαν πολύ φυσικό και δεν έδιναν μεγάλη σημασία στο φαινόμενο. Όπως θεωρούσαν (και πολλοί θεωρούν ακόμα) πολύ φυσική την ύπαρξη των χρωμάτων. Το άλλο μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τον σπουδαίο αυτόν φυσικό.

 


Isaac Newton – episode 4


Υoung Newton began in 1661 to attend Trinity College of  Cambridge where he studied and studied, too much we can say! He studied Aristotle as well as Descartes, Kepler, Galileo. He wrote the phrase "Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas" which means: "Friend Plato, friend Aristotle, greatest friend the Truth."

In 1665 a mourning dressed visitor, the Plague, forced the university to close its doors, sending students back to their homes with a perpetual license. So our Isaac returned to Goulsthorp and not having what to do to pass his time, he started his discoveries.

He thought to perfect the telescope, the most advanced scientific tool of his time, but the bright collars formed on the edges of the lenses, inspired him to deal with the scattering of light and discover what bequeathed to us about prism etc.

In 1666 expressed its "Theory of Light and Colours", but was not known, then, for this important discovery, or of improving telescope and many others of his works. He earned his celebrity through an Apple! A perfectly round ripe apple!

One day resting under an apple tree in the garden, saw the famous apple falling down. Of course it was not the first apple that felt from an apple tree. Since the time of Paradise until today, apples were falling under apple trees, not below pear trees etc. But Newton was the first that thought and said: "Why apples fall under apple tree and not under cherry or loquat trees, something is happening here! So he formulated the law of gravity!

It had to pass 1666 years AD and many thousands of years before, for someone (Newton) to ask and consider "Why apples are falling?". All other men, so many years before him were considering that fall so natural that not attached great importance to the phenomenon. As they considered (and many still believe) very physical the existence of colors, the other big question that occupied this great naturalist.


is | Topic: Αυτοί που ασχολήθηκαν με το χρώμα, Ιστορήματα με χρώματα | Tags:

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ισαάκ Νεύτων (επεισόδιο 4) – Isaac Newton (episode 4)”