xromata.com


Shinobu Ishihara

Shinobu Ishihara, o γιατρός, ο Άνθρωπος

 

 

Το όνομα του Δρ Shinobu Ishihara είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο εξαιτίας των ομώνυμων πινάκων Ishihara για την εξέταση της ελαττωματικής χρωματικής όρασης, που δημιούργησε το 1918.

Ακόμη και σήμερα η επιλογή του Ishihara test (εξέταση Ισιχάρα) παραμένει δόκιμη σε όλο τον κόσμο.

 

 

Λιγότερο γνωστά είναι τα υπόλοιπα, εξίσου αξιόλογα, έργα με τα οποία επίσης είχε ασχοληθεί ο Δρ Ishihara όπως: η ανάπτυξη ενός ιαπωνικού γραφήματος για τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας και μια συσκευή για τον προσδιορισμό του “near point”, δηλαδή του κοντινότερου σημείου πρεσβυωπικής εστίασης. Και τα δύο αυτά συστήματα είναι ακόμα και σήμερα σε ευρεία χρήση στην Ιαπωνία.

Ο Δρ Ishihara έκανε επίσης σημαντικές συνεισφορές στη μελέτη του τραχώματος και της μυωπίας.
Το 1908, ο Δρ Ishihara εισήλθε στο μεταπτυχιακό μάθημα της οφθαλμολογίας στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο, ενώ στη συνέχεια, σπούδασε στη Γερμανία.

Ο Δρ Ishihara διορίστηκε ο Καθηγητής και Πρόεδρος στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Τόκιο το 1922 και υπηρέτησε έως το Μάρτιο του 1940.

 


Ο Δρ Ishihara έζησε πάντα μια πολύ μέτρια ζωή και δεν ενδιαφερόταν για τα υλικά αγαθά. Ήταν πολύ σεβαστός από τους μαθητές του, οι οποίοι, μετά τη συνταξιοδότησή του, έχτισαν για εκείνον ένα εξοχικό σπίτι κοντά σε μια θερμή πηγή στην χερσόνησο Ίζου. Εκεί υπηρέτησε ως γιατρός τη χώρα του, με τη διεξαγωγή κλινικών εξετάσεων για τους γείτονές του, χωρίς να δέχεται καμία πληρωμή.

 Όπως ήταν η συνήθεια σε εκείνες τις ημέρες, οι ασθενείς του άφηναν σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης τους μπροστά στο σπίτι του προϊόντα που καλλιεργούσαν και μικρά χρηματικά ποσά. Μετά την κάλυψη των εξόδων του, ο Δρ Ishihara επέστρεψε όλα τα υπόλοιπα χρήματα για τους κατοίκους του χωριού. Τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης και μιας αίθουσας μελέτης για τα παιδιά του χωριού, ένα ταιριαστό αφιέρωμα στον εξαιρετικά σεβαστό ευεργέτη που ήρθε να ζήσει ανάμεσά τους μέχρι τον θάνατό του το 1963.

 

 

 

Τελικά κυκλοφορούν και κάποιοι Άνθρωποι πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη!

 

Translated into English

Shinobu Ishihara, the Doctor, the  Human

The name of Dr. Shinobu Ishihara is known worldwide because of the homonymous Ishihara tables for examination of color vision defects, created by him in 1918.
Even today the selection of Ishihara test remains active worldwide.
Less known are other, equally interesting, projects that Dr. Ishihara had also worked on them, kike the development of a Japanese kanji chart for the control of visual acuity and a device for determining the "near point", the nearest point of farsightedness focus. Both these systems are still in wide use in Japan.
Dr. Ishihara also made significant contributions to the study of trachoma and myopia.
In 1908, Dr. Ishihara entered the postgraduate course in ophthalmology at the Imperial University of Tokyo and then studied in Germany.
Dr. Ishihara was appointed Professor and Chairman Department of Ophthalmology at the University of Tokyo in 1922 and served until March 1940.
Dr. Ishihara always lived a very modest life and was not interested in material goods. He was highly respected by his students, who, after his retirement, they built for him a cottage near a hot spring at the Izu Peninsula. There he served his country as a doctor conducting clinical trials for his village neighbors, without receiving any payment.
 As was the custom in those days, the patients left in token of gratitude in front of his house cultivating products and little amounts of money. After covering his expenses, Dr. Ishihara returned all the remaining money to the villagers. These funds are used to construct a library and a reading room for the children of the village, a fitting tribute to the highly respected philanthropist who came to live among them until his death in 1963.

As we see, there are some "Humans" existing on this planet!

 


is | Topic: Αυτοί που ασχολήθηκαν με το χρώμα, Δυσχρωματοψία | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Shinobu Ishihara”