xromata.com


Κιτρινο (Β) – Yellow (B)

ΚΙΤΡΙΝΟ (Β μέρος)

 

 

 

Σαν χρώμα του ήλιου, το κίτρινο είναι σύμβολο φωτεινότητας, πλούτου, δραστηριότητας και χαράς, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Εκτός από τον συμβολισμό της φωτεινότητας, έχει και την ιδιότητά της.

 

 

Είναι ένα φωτεινό χρώμα και όταν παύει να είναι φωτεινό και σκουραίνει παύει να φαίνεται κίτρινο. Είναι το μόνο χρώμα που σε πλήρη κορεσμό [μια από τις 3 διαστάσεις των χρωμάτων] φαίνεται φωτεινότερο, ενώ όλα τα άλλα χρώματα όταν βρίσκονται σε πλήρη κορεσμό, δείχνουν σκουρότερα. Επίσης έχει την υψηλότερη αντανακλαστικότητα από όλα τα χρώματα και φαίνεται να ακτινοβολεί προς τα έξω ενώ προελαύνει όταν βρίσκεται σε συνδυασμό με τα άλλα δυο ψυχρά χρώματα, μπλε και πράσινο.

 

 

Δίνει την αίσθηση της οξύτητας ενώ ο συνδυασμός του με το μαύρο είναι ο πιο έντονος από όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς και σημαίνει κίνδυνο. Αυτός ο συνδυασμός, συμβολίζει δηλητήριο και είναι τα χρώματα που «φορούν» τα εφοδιασμένα με κεντρί έντομα.

 

 

 

Μαζί με το άσπρο είναι τα χρώματα που συμβολίζουν φως και όσο αυξάνεται η φωτεινότητά του [η άλλη διάσταση των χρωμάτων], πλησιάζει προς την εντύπωση του λευκού. Κιτρινωπή είναι δε η χροιά που προσλαμβάνει το λευκό όταν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

 

 

Το κιτρίνισμα λοιπόν υποδηλώνει την υποτίμηση του λευκού, την μετάλλαξή του, αλλά και την μετάλλαξη της φύσης όταν αυτή πεθαίνει και τα φύλλα κιτρινίζουν.

 

 

Είναι ο «θάνατος» του πράσινου όταν το ακολουθεί, ενώ όταν προπορεύεται αυτού ή  συνδυάζεται μαζί του, συμβολίζει την ζωή και την ενέργεια, την ίδια την άνοιξη. Εξ άλλου τα περισσότερα λουλούδια που ανθίζουν πρώτα την άνοιξη, όπως οι μαργαρίτες και οι νάρκισσοι, έχουν κίτρινο χρώμα. Κιτρινοπράσινο χρώμα έχουν και τα περισσότερα νεοεμφανιζόμενα φύλλα.

 

 

Η ξανθίνη είναι μια από τις χρωστικές ουσίες στις οποίες οφείλει την εμφάνισή του το κίτρινο, στην χλωρίδα, όπως και στην ύπαρξη καροτενοειδών χρωστικών ουσιών, οι οποίες είναι υπεύθυνες και για την εμφάνισή του στην πανίδα. Οι καροτίνες είναι οι μόνες χρωστικές που υπάρχουν και στα δυο βασίλεια, στο φυτικό και στο ζωικό.

 

 

 

Συμβολίζει  λοιπόν την ζωή, την αλήθεια, την ενέργεια και την δραστηριοποίηση και κύριο χαρακτηριστικό του είναι η κίνηση, έχει όμως και αρνητικές υποδηλώσεις, όπως την δειλία, τον κατατρεγμό και την προκατάληψη. Από τον μεσαίωνα και ύστερα υποδηλώνει την αρρώστια και είναι το χρώμα της καραντίνας.

 

 

Βλέπουμε πως το κίτρινο συμβολίζει και έχει τόσο θετικές ιδιότητες, όσο και [παραδόξως] τις αντίθετές τους αρνητικές. Ενώ εκφράζει την αληθινή αγάπη, παράλληλα είναι το χρώμα του μίσους και της προδοσίας, γι αυτό και οι ζωγράφοι συνήθως έντυναν στα κίτρινα τον Ιούδα ενώ οι εβραίοι ήταν υποχρεωμένοι να φορούν ή να φέρουν κάτι κίτρινο επάνω τους, σε περιόδους διωγμών.

 

 

Κι όμως το κίτρινο είναι το μεσαίο χρώμα, η μέση οδός, το χρώμα που καλύπτει το μεσαίο τετράγωνο του πίνακα των 9 τετραγώνων, το οποίο στην Εωνική παράδοση ταυτίζεται με τον Λόγο και είναι το χρώμα που έχουν οι χιτώνες με τους οποίους καλύπτουν τα αγάλματα του Βούδα στην Ινδοκίνα.

 

 

Στην καθαρή του μορφή εμπνέει και ακτινοβολεί ζεστασιά, ενώ αμαυρωμένο σημαίνει απιστία και δολιότητα.

 

Στην ψυχολογία επιλέγεται από άτομα ευφυή που αρέσκονται σε καινοτομίες, παράλληλα είναι πολύ δημοφιλές σε άτομα με διανοητική ανεπάρκεια. Εξ άλλου είναι μαζί με το κόκκινο το ένα από τα δυο πιο προτιμητέα χρώματα της παιδικής ηλικίας.

 

 

 

Προτιμάται επίσης από άτομα με μεγάλες προσδοκίες και από όσους αναζητούν την χαρά. Αποφεύγεται από άτομα απογοητευμένα, καχύποπτα και με τάσεις απομόνωσης. Ενώ είναι απαραίτητο για την δραστηριοποίηση και την άντληση ενέργειας, υπέρμετρη χρήση του κουράζει και είναι το χρώμα που επιδεινώνει την αίσθηση της ναυτίας, ενώ το ίδιο σε απαλούς τόνους βοηθά στην αυτοσυγκέντρωση.

 

 

 

Στα ιπποτικά οικόσημα, ταυτόσημο του χρυσού, όταν αυτά αποδίδονται άχρωμα, αντικαθίσταται από κουκίδες, ενώ στην αλχημεία είναι το χρώμα που ομαδοποιείται με τον χρυσό, το τοπάζ, τον ήλιο και το ζώδιο του λέοντα.

 

 

 

 

Translated into English

Yellow (part B)

 

Color of sun, yellow is symbol of brightness, wealth, joy and activity, but nevertheless it is not very popular. Apart from the symbolism of brightness, has as well its nature. It is a bright color and when it ceases to be bright and darkens, ceases to appear as yellow.
It is the only color that in full saturation [one of the 3 dimensions of color] seems brighter, while all other colors when they are fully saturated look darker. It also has the highest reflectivity of all the colors seeming to radiate outward while gives the sense of marching in front when it is combined with the two other cool colors, blue and green.
It gives the impression of acidity and its combination with black is the most intense of all color combinations and means danger. This combination declares poison and is the color "outfit" of sting insects.
Along with white are the colors that symbolize light and its increasing brightness [the other dimension of color], gets very close to the impression of white. White gets a yellowish tinge when deteriorate by time.

Yellowing therefore implies the devaluation of white, its mutation and the mutation of nature when it dies and leaves turn yellow.

Following green yellow means the death of nature while when shows ahead or combined with it, symbolizes life and energy, like spring. Moreover, most flowers that bloom first in spring, like daisies or daffodils, are yellow. Yellow is as well the color of most emerging leaves.

Xanthine is one of the bio pigments which give the appearance of yellow in flora, together with carotenoid pigments. The carotenes are the only pigments found in both kingdoms of plants and animals.

Yellow then symbolizes life, truth, energy, activation and movement is its main feature, but also has negative connotations, such as cowardice, persecution and prejudice. Since Middle Ages and then suggests disease and is the color of quarantine.
Obviously yellow has positive attributes, but [surprisingly] their opposite ones as well. While yellow represents clear love, is meanwhile the color of hatred and treason, which is why Judas is usually dressed in yellow by painters and the Jews were forced to wear or carry something yellow on them in times of persecution.
But yellow is the middle color, the middle way, the color covering the middle square of of the 9 magic squares table, which in the Eonic tradition is identified with “Word”.

Yellow is as well the color of the clothing which covers the statues of Buddha in Indochina.
In its pure form inspires and radiates warmth, but tarnished means dishonesty and deceitfulness.
In psychology it is chosen by smart people who like to innovate, while it is very popular for people with mental impairment. On the other hand yellow and red are the two most preferred colors of childhood.
Also it is preferred by people with high expectations and those who seek joy. It is avoided by people frustrated, suspicious and trends in isolation. While it is necessary to raise motivation and energy, its excessive use fatigues and is the color that exacerbates the feeling of nausea, while in its soft tones helps concentration.
In knightly heraldry it was identical to gold and when they assigned colorless were replaced by dots, while in alchemy is the color that is grouped with gold, topaz, sun and the zodiac sign of Leo.

 


is | Topic: Κίτρινο | Tags: None

2 Comments, Comment or Ping

 1. admin

  1

  Σήμερα το Google, λόγω της επετείου των 200 χρόνων από τη γέννησή του, είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με τα χρώματα, τον Γερμανό χημικό Robert Bunsen, αυτόν που ανακάλυψε την φασματοσκοπία, από τους σκαπανείς της φωτοχημείας.
  Πάνος
  31-3-11

  30 Mar
 2. Melina Galattis

  2

  Καλημέρα στόν Δάσκαλο καί τούς μαθητές του…..!!

  http://www.youtube.com/watch?v=-u03TZeCnAA

  31-3-11

  30 Mar

Reply to “Κιτρινο (Β) – Yellow (B)”