xromata.com


Ομηρικά χρώματα (31α) [χρωματικές συνομιλίες] – Homer’s colors

Χρωματικές Συνομιλίες  (31α)

Ομηρικά χρώματα

 

 

Απαραίτητη για το ξεκίνημα και την ανάπτυξη της ημέρας, είναι η ρόδινη Ολυμπία θεότης, η Ηώς. Χωρίς το ρόδισμά της δεν μπορεί να αρχίσει η ημέρα.

Ο Όμηρος, με ρόδινο επίθετο και συγκεκριμένα σαν ροδοδάκτυλη, την αναφέρει στις ραψωδίες Α, Ζ. Ι, Ψ και Ω, βάφοντας την προσωνυμία της με μια από τις αναφορές του στο κόκκινο χρώμα.

«…σαν η πρωιγενής εφάνη ροδοδάκτυλη αυγή…» μας λέει στο Α 477, όπου τα ακροδάχτυλα της θεάς, λόγω του κοκκινωπού τους χρώματος προσομοιάζονται με ρόδα.

Έτσι λοιπόν η Ηώς, που φέρει το φως της ημέρας, συνώνυμη όπως είδαμε στο προηγούμενο άρθρο μας, με τον Εωσφόρο, θα είναι η αφετηρία μας για μια επισκόπηση του ομηρικού χρωματικού κόσμου.

Αρχής γενομένης από την ροδοδάκτυλη θεά της αυγής, καταγράφουμε κάποιες από τις υπόλοιπες «κοκκινωπές» εκφράσεις που αναφέρονται στους στίχους της Ιλιάδας, όπου το κόκκινο χρώμα ονομάζεται κυρίως πορφυρό, αλλά και φοινό, δαφοινό, φοίνικο. Έχουμε λοιπόν, μεταξύ άλλων ένα «δαφοινό δράκοντα», «μιλτοπάρηες νήες» (καράβια με βαμμένα κόκκινα πλευρά), την γαία να «ερυθραίνετο δ’ αίματος» και τον πόντο «οίνοπα» (κρασάτο).

Πέρα από το κόκκινο χρώμα, καθαρά σαν χρώματα αναφέρονται το μαύρο και το άσπρο. Το πρώτο εμφανίζεται σαν μέλαν, κελαινό και ερεβενό, ενώ το άσπρο απαντάται μόνο σαν λευκό. Βέβαια το άσπρο αναφέρεται συχνά και με τον μεταλλικό συμβολισμό του, το ασήμι (άργυρος) βάφοντας τα πόδια της Θέτιδας ασημένια (αργυρόπεζα Θέτις), όπως και κάποια βόδια (αργυροί βόες) και πρόβατα (αργεννάων οιών). Πολλές άλλες μεταλλικές χροιές –χρυσές ως επί το πλείστον- υπάρχουν διάσπαρτες στο ομηρικό ποίημα. Παρομοίως, χρωματικά, αναφέρεται και ο χαλκός, πολύ λιγότερο δε ο σίδηρος και ο κασσίτερος που χαρακτήριζε κι’ αυτός το λευκό χρώμα. Τελευταίο αναφέρουμε τον «κύανο», που μάλλον επρόκειτο για είδος χάλυβα αφού κάπου αναγράφεται ο «κυανεύς χάλυψ».

 

 

 

 

 

Translated into English

Homer’s colors

Rose pink Olympian deity Eos is a necessity for the beginning and developing of the day. Without her redness day cannot start.

Homer refers to her with a specific epithet. He states her as rose pinkish fingered one in rhapsodies A, Z. I, Ψ and Ω, coloring her name with one of his references to red color.
"… As the early morning rising rose fingered dawn was shown …" he states in A 477, where the reddish colored fingertips of the goddess resembled to roses.
So, Eos (Dawn), which bears the light of the day, is synonymous in ancient Greek, as we saw in our previous article, with Lucifer, will be our starting point for an overview of the Homeric world of colors.
Starting from rose fingered goddess of Dawn we’ll describe some of the remaining ‘reddish’ expressions mentioned in the verses of Iliad, where red color is called mainly purple red, but also dafoino, foiniko… So we have the statement of a "dafoino dragon" (red dragon), "miltoparies nies" (ships with painted red sides), earth getting red “erythra” from blood’ and red – wine dark sea.
Beyond red, clearly are indicated the colors black and white. The first appears as black as well as keleno or ereveno and white occurs only as white. Of course white is often referred symbolical as the metal silver, like the silver colored feet of goddess Thetis (argyropeza Thetis), as well as some silver colored cattle and sheep. Many other metallic hues-gold mostly, are scattered in the Homeric poem. Similarly are stated the metallic colors of copper, much less iron and tin characterizing white. Last to mention cyan which probably was some kind of steel metallic color.

 


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ομηρικά χρώματα (31α) [χρωματικές συνομιλίες] – Homer’s colors”