xromata.com


Χρωματική εννοιολογία (Ε) – Semantic of colors (E)

Χρωματική εννοιολογία (Ε)

Ιδιομορφίες

 

Κλείσαμε το προηγούμενο post που αναφέρεται στην χρωματική εννοιολογία κάνοντας μνεία στη σύγχυση που προκαλείται μεταξύ πράσινου και μπλε χρώματος, με την εξής φράση:

«Εάν το πράσινο είναι το τελευταίο που εμφανίζεται σαν έννοια, συγχέεται με το μπλε, όπως συγχέονται οι γαλαζοπράσινες αποχρώσεις της θάλασσας».

Μια έρευνα που έγινε σε φυλές της κεντρικής Αμερικής, που μιλούν τοπικές αυτόχθονες διαλέκτους, οι οποίες έχουν εξελιχθεί γλωσσικά μέχρι το 4ο στάδιο, απέδειξε πως λεκτικά τουλάχιστον δεν μπορούν να διαχωρίσουν το πράσινο από το μπλε.

 

 

 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ιάπωνες, όπου στην ιαπωνική γλώσσα η λέξη «αόι» χρησιμοποιείται και για το μπλε και για το πράσινο. «Αόι» είναι το χρώμα του ουρανού, «αόι» είναι και το χρώμα των δέντρων. Στην ιαπωνική γλώσσα παρατηρείται μια ιδιομορφία στην εξελικτική σειρά, όπου η έννοια του μπλε έχει διαμορφωθεί πριν από το πράσινο. Το πράσινο έχει αρχίσει να διαφοροποιείται από το μπλε στον 20ο αιώνα, όπου οι νεοσχηματισμένες λέξεις μιντορί-ιρό και γκουρίν (από το green) χρησιμεύουν στη διάκριση πλέον του πράσινου από το μπλε. Όμως ακόμα και σήμερα αν πάτε στη Ιαπωνία θα ακούσετε να αναφέρονται σαν «αόι» τα πράσινα φανάρια της τροχαίας.

 

 

 

Σε μια άλλη γλώσσα όπου εμφανίζεται μια σχετική ιδιομορφία είναι η ελληνική.

Η εξελικτική αυτή αταξία αφορά το έκτο στάδιο και την εμφάνιση του καφέ χρώματος. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα οι έννοια του καφέ χρώματος εμφανίζεται πολύ νωρίς, μόλις μετά το κόκκινο, πριν καν διαχωριστεί η έννοια του κίτρινου και του πράσινου. Πρόκειται για το φαιό το οποίο αναφέρεται τόσο στο γκρι όσο και στο (κυρίως απαλό) καφέ, δηλαδή στο κράμα των μη-χρωμάτων που στην ουσία εκφράζουν την μη καθαρή χρωματική διαβάθμιση μεταξύ φωτός-σκότους.

 

 

 

 

Το περίεργο στην ελληνική γλώσσα είναι ότι οι λέξεις φαιός και πολιής που χαρακτήριζαν αυτή την έννοια των μη χρωμάτων εξασθενίζουν, χάνονται για να αναφανούν πολύ αργότερα, με ξενόφερτες ονομασίες στην τακτική παγκόσμια σειρά δίνοντας το δικαίωμα στους ερευνητές να ισχυρίζονται πως το καφέ χρώμα δεν υπήρχε σαν έννοια στα αρχαία ελληνικά, ούτε στη σύγχρονη ελληνοκυπριακή γλώσσα, όπως επίσης στην ουαλική, την γλώσσα των Ταμίλ, των Εσκιμώων και των Μελανησίων, ενώ Λάπωνες και Ταϊλανδοί χρησιμοποιούν την έκφραση μαυροκόκκινο για να αποδώσουν την έννοια του καφέ.

Αυτή η εξαίρεση ήταν μια έκπληξη για τους ερευνητές. Μια έκπληξη που μπορεί να σοκάρει και εμάς τους Έλληνες, δηλαδή το γεγονός ότι εγκαταλείψαμε δυο χρωματικές έννοιες, τις οποίες ξανα-ανακαλύψαμε χρησιμοποιώντας νέους, ξένους όρους αντί να χρησιμοποιούμε τις αρχαίες ελληνικές λέξεις για να αποδώσουμε αυτές τις χρωματικές έννοιες.

 

 

 

 

Οι χρωματικές έννοιες, από το μπλε και ύστερα, είναι τόσο νέες στην κατά τα άλλα πανάρχαια γλώσσα μας, που αποδίδουμε τις χρωματικές αυτές ομάδες με ξενόφερτες λέξεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ελληνοποιηθεί και χρησιμοποιούνται άκλιτες, ή βρίσκονται στη φάση προσπάθειας απόκτησης κάποιας γραμματικής υπόστασης.

(Δηλαδή: μπλε, καφέ, γκρι, πορτοκαλί, μωβ, ροζ)

Οι τέσσερεις τελευταίοι χρωματικοί όροι είναι ακόμα λίγο μπλεγμένοι μεταξύ τους, έτσι οι έννοια του πορτοκαλί συγχέεται με κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις. Ρόδινες αποχρώσεις του μωβ και σκούρες ροζ χροιές θεωρούνται σαν κόκκινο, ενώ τα θερμά γκρίζα συγχέονται με τα καφέ.

 

Translation into English

Semantic of colors (E)
PeculiaritiesWe did close the previous post mentioning on the color concepts alluding the confusion caused between green and blue with the words:
“If green is the last formed concept of color terms, blue is confused with it as are confused the blue – green shades of the sea.”

A survey on Central American tribes, who speak local native dialects which have evolved up to the 4th stage of color concepts, at least proved that there are no words to distinguish green from blue.
The same applies to Japanese, where in the Japanese language the word "aoi" is used for blue and green as well. "Aoi" is the color of sky, "aoi" is the color of trees. In the Japanese language, there is a peculiarity in the evolutionary sequence, where the concept of blue is formatted before that one of green. Green started to differ from blue in the 20th century, when the recently formed words midori- iro and gourin (derived from the English “green”) serve to distinguish green from blue color. But even today if you go to Japan you hear the green lights of traffic referred as "aoi".

Greek is another language showing a relative peculiarity.
The developmental disorder is on the sixth stage and the appearance of the color term for brown. In ancient Greek language the meaning of brown was formed too early, just after the concept of red, before the semantic for the meaning of yellow and green. The word “faio” was used to refer to both, gray and (mostly smooth “beige”) brown, which were mixtures of non-colors that actually reflect the impure color gradations between light – dark.
The strange thing in Greek is that the ancient words “faios” and “poliis” featured in this sense, were lost (stopped being in use) to emerged much later, with outlandish names on the regular semantic World Series, giving the right to researchers to argue if the brown was not as
concept in ancient Greek or Greek Cypriot contemporary language, as well as in Welsh, the language of Tamil, of Eskimos and Melanesians, while people of Lapland and the Thais are using the expression red – black to convey the meaning of brown.
This exception was a surprise to researchers. A surprise that may shock the Greeks i.e. that two ancient color terms fled away, to be re-discovered after long time using new, foreign (gray and coffee color) words instead of using the ancient Greek ones to imply  these color meanings.
The color concepts from blue and then, are so new to the otherwise ancient Greek language, that such outlandish words (not following yet the  Greek grammar rules) are used to determine the concepts of these new color groups.

(I.e.: blue, brown, gray, orange, purple, pink)
The last four color terms are still a little baffled with each other, so the meaning of orange is confused with yellow and red colors. Red shades of purple and dark pink complexions are confused with red and warm gray hues with browns.

 


is | Topic: εννοιολογία | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Χρωματική εννοιολογία (Ε) – Semantic of colors (E)”