xromata.com


Ο μήνας του Άρη – Month March

Μπορεί τα posts αυτού του blog να ακολουθούν μια συνειρμικά τμηματική λογική σειρά, δεν σημαίνει όμως πως δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες παρεμβολές. Αυτό θα γίνεται ώστε το blog των “xromata.com” να έχει πολύπλευρο ενδιαφέρον, να είναι κάπως ανάλαφρο και όταν χρειάζεται, να μην βρίσκεται πίσω από την επικαιρότητα. Αφορμή για μια τέτοια παρεμβολή, μας δίνει ο μήνας που διανύουμε, ο Μάρτιος, ο πρώτος μήνας της Άνοιξης, ο κόκκινος μήνας, όπως θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε. (Ας μη ξεχνάμε το έθιμο του «Μάρτη», που φοράνε τα παιδάκια στα χέρια τους για να μην «τα κάψει ο ήλιος». Φτιάχνεται από άσπρες και κόκκινες κλωστές).

 

Μάρτιος, 1ος ή 3ος

Συμπτωματικά, αρχίσαμε την αναφορά μας στις Τριάδες και τις Τριαδικότητες με την αρχή του Μάρτη μήνα, του τρίτου μήνα του σημερινού δωδεκάμηνου παγκοσμίου ημερολογίου και κάποτε πρώτου μήνα του έτους.

Βλέπουμε αμέσως να φανερώνεται (ημερολογιακά έστω) η σχέση του ένα με το τρία, της μονάδας με την τριάδα.

Για πολύ καιρό ο Μάρτης σηματοδοτούσε την αρχή του χρόνου, έως το 153 πΧ., οπότε αποφάσισαν οι Ρωμαίοι να μεταθέσουν την αρχή του έτους από τον Μάρτη στον Ιανουάριο, από το άνοιγμα των εποχών, την Άνοιξη, στο κλείσιμό τους, το Χειμώνα. Αυτό κι αν είναι οξύμωρο, αλλά πολιτικοθρησκευτικές σκοπιμότητες μεταποιούν συχνάκις τη λογική επιβάλλοντας τους δικούς τους κανόνες.

Το ημερολόγιο που χρησιμοποιούν σήμερα επισήμως όλοι οι λαοί του κόσμου, το πήραμε από τους Ρωμαίους και είναι λατινικό.

Κάποτε οι ρωμαϊκοί μήνες ήταν μόνο αριθμημένοι. Οι αριθμημένοι μήνες ήταν μάλλον μόνο δέκα, όπως αποδεικνύει η αρίθμηση του τελευταίου αριθμημένου μήνα, του Δεκεμβρίου, που η ονομασία του σημαίνει «δέκατος μήνας». Στη συνέχεια, η αρίθμηση των περισσοτέρων μηνών αντικαταστάθηκε από κάποια ονομασία.

Η προσπάθεια ετυμολογικής επεξήγησης των μηνών είναι τόσο παλιά, ώστε ο Πλούταρχος στο βίο του Νουμά, αφιερώνει δυο ολόκληρες παραγράφους (18,19) για το σκοπό αυτό.

Προς το παρόν, μας ενδιαφέρει ο Μάρτιος, που σχετίζεται με το Ένα, το Τρία και το Κόκκινο χρώμα.

Ξεκινάμε λοιπόν από το Μάρτη, τον κάποτε πρώτο μήνα του έτους, που αφιερώθηκε από το Ρωμύλο, τον ιδρυτή της Ρώμης, στο θεό του πολέμου Άρη, που στα λατινικά λεγόταν Mars και ονομάστηκε στα ελληνικά ο μήνας αυτός Μάρτιος από το λατινικό Martius = Άρειος.

Αλχημικά του αποδόθηκε το κόκκινο χρώμα, που συνδέθηκε και με τον πλανήτη Άρη (και τον ανάδοχο θεό του), τον σίδηρο, το ρουμπίνι, καθώς και τους αστερισμούς του Κριού και του Σκορπιού. Είναι το 3ο χρώμα σε κάποιους τομείς, αλλά και το πρώτο σε κάποιους άλλους.

Αυτά όλα θα τα συναντήσουμε αναλυτικά αργότερα. Προς το παρόν, Καλό υπόλοιπο του μήνα και Καλή μας Άνοιξη.

 

 

 

Month March

The posts of this site may follow an associative partial logical order but that does not mean that there will be no intermediate interference. That will be done to this site to make it have multifaceted interest, sometimes to be somewhat lighthearted and when necessary not behind the news. The reason for such an interference is given to the site by the month we are going through, March, the first spring month, the red month, as we might call it. (let us not forget the March’s custom of putting on kids’ wrists a thread bracelet made of a combination of red and white threads).

 

March, 1st or 3rd

Coincidentally we started our reference to triads and trinities at the beginning of month March, the third month of the current twelve-month international calendar, the month that once was the first month of the 10 months calendar (at those days).

We see manifested immediately (even by calendar) the connection of number one to number three, the relationship between unit and triad.

For long time March signaled the beginning of the year, till 153 BC. when the Romans decided to transfer the beginning of the year from March to January. From spring, the seasons’ opening, to winter the closure of seasons. This sounds oxymoron, but political and religious considerations often processing logic imposing their own rules.

The currently used officially calendar, by all peoples of the world, we got it from the Romans in Latin.

Once, the roman months were only numbered. Numbered months were probably only ten, as evidenced by the last numbered month, December, whose name means in Latin “the tenth” (month). Then, the numbers of most months replaced by a name.

Trying etymological explanation of months’ names is so old, that Plutarch in its; “Life of Nouma” devotes two entire paragraphs (18.19) for this purpose.

For the moment, we are interested by month March, who is associated with number one, number three and red color.

So we start from March, the once first month of the year, dedicated by Romulus, Rome’s founder, to the god of war, Mars, and was named in Greek Μάρτιος (Martios) after the Latin named of god Mars the god of war, whose Greek name is Άρης (Aris)

Color red is alchemical attributed to month March, associated as well with planet Mars and the god from whom the planet is named, the constellations of Aries and Scorpio, iron and ruby. Red becomes the 3rd color in some areas, but the 1st in others.

 

We’ll explain later all these in detail. For now, we wish you happy month and to have a lovely Spring time.

 

 

 


is | Topic: εποχες, μήνες, ημέρες και χρώματα, Ιστορήματα με χρώματα, κόκκινο | Tags: ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ο μήνας του Άρη – Month March”