xromata.com


Από το φως στο υποσυνείδητο (20β) [χρωματικές συνομιλίες] – From light to subconscious

Χρωματικές Συνομιλίες  (20β)

Από το φως, στο υποσυνείδητο

 

 

Όπως ακριβώς εκνευρίζεται ο ταύρος, ή «χαίρεται» ο καρχαρίας από τη θέα του κόκκινου χρώματος και ταράζεται η ψυχολογία τους, το ίδιο επηρεάζεται ψυχολογικά (αρνητικά ή θετικά) και ο άνθρωπος από την εισροή των διαφόρων χρωμάτων στο οπτικό του νεύρο, που μέσω αυτού κατασταλάζουν στον εγκέφαλό μας και από εκεί κινούν τα ηνία του νευρικού μας συστήματος, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε.

Πώς γίνεται αυτό;

Κάθε χρώμα, από τις απαρχές της πολύχρονης συμβίωσής του με τον άνθρωπο, συσσωρεύει σημειακούς προσδιορισμούς που εκδηλώνονται με την εμφάνιση του χρώματος. Οι σημειακοί αυτοί προσδιορισμοί προσδίδουν αντικειμενικά χαρακτηριστικά στο κάθε χρώμα, τα οποία εκλαμβάνονται υποκειμενικά από τον καθένα μας, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με την προσωπική ιστορία που έχει έκαστος με το κάθε χρώμα.

Τα χρώματα, φορτισμένα με τις ιδιότητες αυτές, φθάνοντας στον εγκέφαλο, επιδρούν στο συναισθηματικό κέντρο που εδρεύει στον υποθάλαμο, το οποίο με τη σειρά του επιδρά στην υπόφυση, η οποία σαν κύριος αδένας, ελέγχει όλο το ενδοκρινολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του θυρεοειδούς και των σεξουαλικών αδένων, ρυθμίζοντας την ποσότητα των εκκρινομένων ορμονών, από τις οποίες εξαρτάται η διάθεση, η υπεύθυνη για την ψυχολογική μας κατάσταση, για την οποία ευθύνεται αρκετά το υποσυνείδητό μας, το οποίο ερεθίζεται (όπως ο ταύρος) και από την χρωματική εισβολή και αντιδρά αναλόγως.

Όπως ήδη γνωρίζουμε, τα χρώματα είναι αλληλένδετα με το φως, έτσι τώρα (επιστρέφοντας στο ξεκίνημα του σημερινού μας άρθρου, κατανοούμε τη σύνδεση φωτός και ψυχολογίας. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι η ενδιάμεση προσθήκη του ταύρου και του καρχαρία δεν ήταν άτοπη. Επιπλέον αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το κεφάλαιο ήταν η θύρα που άνοιξε για να οδηγηθούμε σε «χρωματικές συνομιλίες» σχετικές με την επίδραση των χρωμάτων στην ψυχολογία μας, θέμα, νομίζω, αρκετά δελεαστικό για πολλούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation into English

From light to subconscious

 

 Like the bull gets angry, or the shark gets "glad" on the sight of red color and their psychology gets troubled, man gets psychologically affected (negatively or positively) from the influx of different colors on the optic nerve, which means that they settle down in our brain and then motivate the reins of the nervous system, without even been realized.
How can this be?
Any color, from the very beginning of its interact with humans, accumulates semeiotic points of determinations that arise with the advent of color.

These determinations give objective features in each color, which are subjectively perceived by everyone, whether positive or negative, depending on the personal history of each individual associated to each color.
Colors, charged with such properties, reaching the brain, affect the emotional center located in the hypothalamus, which in turn affects the pituitary gland, which as main gland, controls the entire endocrine system, including thyroid and sexual glands, by regulating the amount of secreted hormone, which depends on the mood, responsible for our emotional state, which is responsible enough for our subconscious, which is irritated (like the bull) at the color invasion and reacts accordingly.
As we already know, colors are linked to light, so going to the start of today’s article we understand the connection of light and psychology. We understand that the intermediate addition of the bull and shark was not inappropriate. We see that this chapter was to lead our "Chromatic talks" to the relation of color with psychology, something I think quite tempting for many.  


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες, Ψυχολογία και χρώματα | Tags: , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Από το φως στο υποσυνείδητο (20β) [χρωματικές συνομιλίες] – From light to subconscious”