xromata.com


Ορισμός του κόκκινου χρώματος – Definition of red color

Ο ορισμός του κόκκινου

 

Εάν νομίζετε ότι επειδή αναφερθήκαμε http://xromata.com/?p=1364 (και)

http://xromata.com/?p=1377 στο κόκκινο χρώμα, τελειώσαμε μαζί του, κάνετε λάθος. Αυτά ήταν μόνο η αρχή! Έχουμε τόσα πολλά να πούμε ακόμα γι’ αυτό το χρώμα, το πρώτο αντιληπτό, εννοιολογικά, καθαρά σαν χρώμα από τον ανθρώπινο νου.

 

Ας δούμε όμως πρωτίστως πως χαρακτηρίζεται το κόκκινο χρώμα σε κάποια λεξικά:

Στο Collins English Dictionary (εκδ. 1986) αναφέρεται ότι σαν κόκκινα ορίζονται τα χρώματα που μοιάζουν με το χρώμα της ώριμης ντομάτας ή του φρέσκου αίματος, που κείτονται στο ένα άκρο του ορατού φάσματος μετά το πορτοκαλί τμήμα και που γίνονται αντιληπτά από το μάτι όταν φως μήκους κύματος περίπου 620 –740 νανομέτρων επιπίπτει επί του αμφιβληστροειδούς. Η κόκκινη ακτινοβολία είναι συμπληρωματική της κυανής και είναι ένα από τα βασικά χρώματα (σε επίπεδο ακτινοβολίας) μαζί με το μπλε και το πράσινο.

 

 

Στο Websters Ninth Collegiate Dictionary (εκδ. 1983) χαρακτηρίζεται σαν κόκκινο το χρώμα που η χροιά του μοιάζει με αυτήν του αίματος ή του ρουμπινιού, ή άλλως το χρώμα των ακραίων μακρών κυμάτων του ορατού φάσματος.

 

 

Στο βιβλίο “The red book” της σειράς Color Works αναγράφεται σχετικά με το κόκκινο χρώμα:

Η εμφάνιση και η θερμότητα του κόκκινου χρώματος μπορεί να μεταβληθεί στιγμιαία ανάλογα με τις αποχρώσεις και την ποιότητα του φωτός που το περιβάλλουν έτσι ώστε να αλλάξει τελείως την αντίληψη μιας εικόνας.

Πανομοιότυπα κόκκινα τετράγωνα φαίνονται να διαφέρουν στο μέγεθος καθώς περιτριγυρίζονται από φωτεινό ή σκούρο πλαίσιο.

 

 

Το κόκκινο, είναι γνωστό ότι διεγείρει το νευρικό σύστημα, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αισθήσεις ανάλογα με την έκθεση σε αυτό.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ταραχή όταν αναγκάζονται να παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα σε χώρους όπου κυριαρχεί το κόκκινο.

 

 

Το κόκκινο χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις προς το μάτι, απλά και μόνο με την προσθήκη του σε ένα σχέδιο, λόγω της σχέσης του προς τον κίνδυνο, το πάθος ή ακόμα και μέρη του σώματος, όπως τα χείλη.

 

 

Για να δημιουργήσει κανείς οπτικές ψευδαισθήσεις μπορεί να βασισθεί περισσότερο στις ψυχολογικές σχέσεις του κόκκινου χρώματος απ’ ότι στην χρωματική του επίδραση.

 

Translation into English

The definition of red color


If you think that because we have talked already http://xromata.com/?p=1364 (and)
http://xromata.com/?p=1377 about red color there is nothing more to say about it, you’re wrong.
That was just the beginning! We have even so much to say about this color, the first one perceived conceptually as a pure color from the human mind.
Let us see primarily how red is characterized in some dictionaries:
In Collins English Dictionary (ed. 1986) stated that as red down the colors that resemble to the color of ripe tomatoes or fresh blood, lying on the edge of the visible spectrum after the orange segments, which are perceived by the eye when light wavelength of about 620 -740 nm pounce on the retina. Red light is complementary to blue and is one of the primary colors (at the level of radiation) with blue and green.
In Webster’s Ninth Collegiate Dictionary (ed. 1983) described as red color the color which resembles that of blood or ruby, or otherwise the color of the extreme long-wave of the visible spectrum.
In "The red book" of the series “Color Works” indicated about red:
The appearance and the heat of the red color can be changed instantly depending on the color and quality of light that surround it to the completely change of the perception of an image.

Identical red squares appear to differ in size as they are surrounded by light or dark frame.
Red is known to stimulate the nervous system, putting in hand the senses depending on the exposure to it.
We also know that people feel distress when forced to remain for some time in areas dominated by red.
Red is used to create illusions to the eye, just by its addition to a project because of its relationship with risk, passion or even body parts, like lips.
Creation of visual hallucinations may be based more on the psychological relationship of red color than its color effects.

 


is | Topic: κόκκινο | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ορισμός του κόκκινου χρώματος – Definition of red color”